NOrmalno li imet takie temnie videlenija i normalno li eto hto cick sbilsja i mecjachnix...

Есть ответ
NOrmalno li imet takie temnie videlenija i normalno li eto hto cick sbilsja i mecjachnix ne bilo yge pary mecjacev?

Ответы врачей

Березовская Елена Петровна

Березовская Елена Петровна

Зависит от ситуации.