Етичний кодекс українського лікаря
(Проект)

Автори проекту: к.м.н. О.А.Насінник
академік АМН України Л.А.Пиріг
к.б.н. С.В. Вєковшиніна
к.ф.н. В.Л. Кулініченко


Преамбула

Моральність у міжлюдських стосунках є визначальною засадою збереження і прогресу демократичного суспільства, основою біологічного, соціокультурного та духовного розвитку людини.

Особливого значення мораль набуває у професійній діяльності лікаря, що зумовлено характером його взаємовідносин з усіма, кому необхідна допомога, та специфікою проблем, які йому треба вирішувати. Оскільки медицина має пряме відношення до життя людини, її фізичного, психічного і духовного здоров’, вона перебуває під особливою увагою і контролем з боку суспільства. Лікар-професіонал має особисто відповідати за виконання своїх обов’язків. Ця відповідальність повинна бути також і спільною, узвичаєною, загальноприйнятою для всієї лікарської корпорації у вигляді правил і принципів професійної лікарської етики та деонтології.

Покликання лікаря – захищати життя, здоров’я, свободу і добробут людини, яка потребує допомоги. Професійна діяльність лікаря грунтується на верховенстві загальнолюдських і духовних принципів. При її виконанні лікар виступає носієм обов’язків стосовно:

  • пацієнтів;

  • людей, що звернулися до нього;

  • самого себе;

  • фахового медичного співтовариства в цілому й окремих медичних працівників;

  • суспільства в цілому.

Досягнення мети збереження життя людини потребує від лікаря усвідомлення високих етичних стантартів діяльності й поведінки, принципів істини, добра, краси і досконалості, систематичного підвищення своєї кваліфікації, гармонійного поєднання інтересів пацієнта та інших людей.

Розробка й дотримання лікарями специфічних етичних та деонтологічних вимог і правил розглядається професійним лікарським співтовариством як необхідна й фундаментальна засада повноцінного функціонування системи охорони здоров’я та головна умова реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі в сучасному суспільстві.

Даний Кодекс професійної етики українського лікаря (далі – Кодекс) покликаний систематизувати моральні орієнтири невідкладної, планової, превентивної та інших видів професійної діяльності лікаря, а також закріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних засад його фахової поведінки і діяльності.