Людина, її життя та здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію в країні, стан здоров'я населення. Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останні 10 років свідчить про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, постарінням населення та зменшенням середньої тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту населення, загальну економічну ситуацію в державі. Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я, яке є невідємною складовою здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Програми планування сім'ї, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.1995 р. №736 і розрахованої на період до кінця 2000 року, сприяв позитивним зрушенням у сфері репродуктивного здоров'я, зокрема, - формуванню необхідних організаційних структур та призупиненню негативних процесів у сфері репродуктивного здоров'я і планування сім'ї:

 • створено службу планування сім'ї;
 • в порівнянні з 1995 роком збільшилась обізнаність населення про контрацепцію та поширилось використання гормональних протизаплідних засобів з 2,7 до 6,7 відсотків;
 • відбулось зниження кількості абортів приблизно в 1,5 рази, стабілізовано материнську смертність жінок від аборту, поліпшились показники дитячої смертності.

Однак, необхідним є подальші дії у цих напрямах, оскільки основні інтегральні показники здоров'я дітей і жінок репродуктивного віку, такі як малюкова і материнська смертність, ще залишаються високими. Кожна третя дитина має відхилення у фізичному та психічному розвитку, відсутня тенденція до зниження рівня дитячої захворюваності. Материнська смертність на сьогодні не має тенденцій до зниження і вдвічі перевищує середньоєвропейський рівень. Одним з головних факторів, що визначають високий рівень захворюваності та смертності жінок, є велика кількість абортів, які, на жаль, залишаються основним методом регулювання народжуваності. Їх число в 1,2 рази перевищує кількість пологів. Негативними наслідками високої частоти абортів, недостатнього рівня медичного обслуговування, низького рівня обізнаності населення з проблем репродуктивного здоров'я є безпліддя, невиношування вагітності, високий рівень запальних захворювань статевих органів. Особливу тривогу викликає високий рівень вроджених вад розвитку.

Протягом останніх кількох років набуло загрозливої динаміки поширення хвороб, що передаються статевим шляхом, в т.ч. ВІЛ/СНІД. Реальну загрозу для суспільства становить вихід ВІЛ/СНІД за межі груп ризику. Залишається високим рівень захворюваності та занедбаності онкогінекологічної патології і раку молочної залози. Це пояснюється низьким рівнем інформованості населення про здоровий спосіб життя, техніку самообстеження молочної залози та необхідність регулярних і ранніх профілактичних оглядів.

Однією з основних причин критичного стану здоров'я жінок продовжує залишатись їх недостатня соціальна та правова захищеність у сфері праці, вкрай недостатній контроль за дотриманням правил та норм охорони праці, техніки безпеки. В умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, нині працюють майже півмільйона українських жінок.

Такий стан справ вимагає необхідності подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров'я населення України. Забезпечити наступність у цій діяльності має Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2001-2005". Програма "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005" буде поглиблювати успіх попередньої програми Планування сім"ї, зменшуючи вплив двох важливих факторів, які погіршують здоров'я населення репродуктивного віку: абортів та розповсюдження ВІЛ/СНІД та інших інфекцій, які поширюються статевим шляхом (ІПСШ).

Мета Програми - поліпшення репродуктивного здоров'я українського народу, демографічної та соціально-економічної ситуації в державі. Основні завдання Програми:

 1. Забезпечення політичної, соціальної, економічної бази для впровадження заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в країні.
 2. Забезпечення контролю за виконанням законодавства про охорону праці жінок та підлітків.
 3. Забезпечення правового та соціального захисту сім'ї.
 4. Підвищення доступності та поліпшення якості медичної допомоги з питань охорони репродуктивного здоров'я населення.
 5. Системне навчання та підвищення кваліфікації медичних, педагогічних кадрів, соціальних працівників згідно з сучасними науково обґрунтованими підходами до проблем репродуктивного здоров'я.
 6. Подальший розвиток системи виховання підлітків та молоді щодо формування відповідального ставлення до репродуктивного здоров'я.
 7. Залучення засобів масової інформації, розробка і видання інформаційних матеріалів для пропаганди здорового способу життя, планування сім'ї, відповідального батьківства.
 8. Проведення наукових досліджень, спрямованих на вивчення сучасного стану репродуктивного здоров'я, визначення основних факторів ризику його порушень, розробку науково обгрунтованих заходів профілактики.
 9. Проведення заходів з профілактики ВІЛ-інфікування та захворювань, які передаються статевим шляхом.
 10. Залучення громадських організацій до роботи з проблем збереження репродуктивного здоров'я.
 11. Розвиток міжнародного співробітництва з метою одержання технічної (методичної, інформаційної та фінансової) допомоги.

Вирішення цих завдань дозволить:

 • знизити материнську смертність;
 • знизити перинатальну смертність та смертність дітей віком до 1 року;
 • зменшити кількість небажаних вагітностей та число абортів;
 • знизити рівень небажаного безпліддя;
 • зменшити захворюваність на хвороби, що передаються статевим шляхом, рівень та темпи поширення ВІЛ-інфекції;
 • низити рівень онкологічної захворюваності.

Заходи, передбачені Програмою, спрямовані на подальше сприяння формуванню здорового способу життя, відповідального ставлення держави, суспільства та кожного громадянина до репродуктивного здоров'я як однієї з важливих складових здоров'я нації в цілому. Поліпшенню стану репродуктивного здоров'я, впровадженню сучасних стратегій планування сім'ї та реалізації заходів активної демографічної політики в Україні мають сприяти удосконалення чинної нормативно-правової бази, оптимізація комплексу медичних послуг, їх орієнтація на профілактику захворювань, здійснення просвітницької діяльності та інформаційної кампанії, спрямованої на широкі верстви населення.