ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 травня 2002 року № 475/2002

Загальні положення

Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо забезпечення доступної кваліфікованої стоматологічної допомоги кожному громадянинові України.

Пріоритетність завдань удосконалення профілактики та лікування стоматологічних захворювань викликана:

 • високим рівнем стоматологічної захворюваності населення;
 • невідповідністю більшості технологій та обладнання, що використовуються в Україні, сучасним вимогам до надання стоматологічної допомоги населенню;
 • недостатнім фінансуванням стоматологічної допомоги населенню та відсутністю належної нормативно-правової бази, що регламентує можливість надання необхідної стоматологічної допомоги та забезпечення її багатоканального фінансування;
 • неналежним рівнем стоматологічної допомоги населенню у сільській місцевості, внаслідок чого збільшується кількість ускладнень і загальних соматичних захворювань;
 • значним погіршенням за останні роки стоматологічної допомоги дітям та, як наслідок, ризиком виникнення загальних соматичних захворювань у дітей через наявність постійного джерела інфекції;
 • закриттям стоматологічних кабінетів у школах, зменшенням обсягу стоматологічної санації дітей, яка проводиться в основному за зверненням;
 • зниженням уваги до питань проведення первинної профілактики стоматологічних захворювань;
 • зменшенням звернень громадян до лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю (далі - стоматологічні заклади) для отримання зубопротезної допомоги внаслідок зниження рівня життя, що призвело до зростання стоматологічної і загальної захворюваності населення;

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності населення шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і вторинної профілактики стоматологічних захворювань, запровадження міжсекторальних підходів до розв’язання проблем, що виникають під час надання стоматологічної допомоги, та приведення організаційної структури, завдань і функцій стоматологічної допомоги у відповідність із потребами населення.

Основними завданнями Програми є:

 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань діяльності стоматологічних закладів, нормативно-технічної документації з урахуванням вимог європейських та світових стандартів;
 • широке впровадження заходів комунальної профілактики;
 • впровадження нових організаційних та лікувальних технологій у діяльність стоматологічних закладів;
 • зниження стоматологічної захворюваності населення;
 • приведення матеріально-технічного оснащення стоматологічних закладів у відповідність із нормативними вимогами;
 • забезпечення підготовки стоматологічних кадрів, їх соціального захисту;
 • координація діяльності стоматологічних закладів незалежно від форми власності;
 • розширення міжнародного співробітництва з метою обміну досвідом надання стоматологічної допомоги населенню.