Н А К А З
№ 175 від 05.12.91

Про перелік медичних показань та порядок видачі медичних висновків дітям-інвалідам з дитинства віком до 16 років

В И Т Я Г

1. "Перелік медичних показань, що дають право на отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років" (додаток 1) та Порядок видачі медичного висновку на дитину-інваліда з дитинства віком до 16 років (додаток 2), погоджені з Міністерством соціального забезпечення України та Міністерством Фінансів України.
2. Вважати таким, що втратив чинність на території України, наказ МОЗ СРСР від 14 грудня 1979 р. N1265 "Про порядок видачі медичного висновку на дітей-інвалідів з дитинства віком до 16 років".

Н А К А З
№ 54 від 23 березня 1993 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за N 15

Про затвердження Переліку робіт, на яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України

В И Т Я Г

Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з тяжкими і шкідливими, особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці організацій та установ медичної освіти України:
1. Види робіт з тяжкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
1.1. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях.
1.2. Робота у відділеннях реаніматології і анестезіології.
1.З. Робота в стаціонарах, відділеннях, кабінетах з туберкульозними та інфекційними хворими, інфекційним матеріалом.
1.4. Робота з живими культурами.
1.5. Робота в дермато-венерологічних стаціонарах, відділеннях, кабінетах.
1.6. Робота в нейрохірургічних відділеннях.
1.7. Робота в організаціях, призначених для лікування хворих з ураженням центральної нервової системи, порушенням опорно-рухового апарату, опіковими, спинальними хворобами.
1.8. Робота з генетичноконструйованими та вперше виділеними (неідентифікованими) мікроорганізмами.
1.9. Робота по плануванню рекомбінантних ДНК.
1.10. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою, розфасовкою, розливом та іншими операціями з застосуванням хімічних шкідливих речовин 2-4 класів небезпечності.
1.11. Проведення робіт на мікроскопах, які мають ультрафіолетові джерела світла.
1.12. Роботи, пов'язані з використанням речовин, що в своєму складі мають силікат, кремнезем та інші пилові матеріали і відповідають 2-4 класу небезпечності.
1.1З. Пресування та лиття виробів із пластмас на основі хімічних речовин 2-4 класу небезпечності та наплавлення пластмас на металеві деталі методом вихрового напилення, термічна обробка в печах.
1.14. Робота на апаратах ВЧ, УВЧ, СВЧ.
1.15. Робота з постійним магнітним полем і роботи, пов'язані з постійними магнітами або з постійними електромагнітами при напруженості магнітного поля 100 е і більше.
1.16. Склодувні та кварцедувні роботи.
1.17. Роботи з застосуванням отруйних хімікатів.
1.18. Догляд за тваринами.
1.19. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також їх зберіганням (складуванням).
1.20. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин.
2.1. Роботи з використанням токсичних речовин 1 класу небезпечності, в т.ч. речовин, які мають канцерогенні, мутагенні фіброгенні та інші властивості.
2.2. Роботи з хімічними речовинами, які одночасно мають вибухові і високотоксичні властивості.
2.3. Роботи по відбору і аналізу проб, що мають в своєму складі хімічні речовини 1 класу небезпечності.
2.4. Роботи з використанням радіоактивних речовин у відкритому вигляді (переробка, фасування, перевезення та інше).
2.5. Збирання, перевезення, перероблення і заховання радіоактивних відходів.
2.6. Дезактивація обладнання, інструментів, приміщень, прийняття та обробка спецодягу, спецвзуття та інших засобів власного захисту забруднених радіоактивними речовинами.
2.7. Роботи на рентгенівських установках при налагодженні і експлуатації.
2.8. Роботи з джерелом невикористаного рентгенівського випромінювання (електронні мікроскопи, електронограми та інші) з напругою понад 10 кв.
2.9. Роботи з переносними і стаціонарними радіоізотопними установками та приладами.
2.10. Роботи на циклотронах, бетатронах, лінійних прискорювачах та інших прискорювальних установках.
2.11. Роботи по відбору проб, які в своєму складі мають радіоактивні речовини, Їх аналіз.
2.12. Роботи по проведенню радіоактивного контролю.
2.1З. Ремонтні та монтажні роботи, які виконуються в приміщеннях, в яких використовуються ізотопні джерела іонізуючого випромінювання.
2.14. Роботи в аварійній зоні, яка пов'язана з наслідками радіоактивних аварій.
2.15. Робота в токсикологічних лабораторіях з отрутами та отрутохімікатами.
2.16. Робота у віваріях з тваринами, зараженими грибковими, паразитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями, з тваринами-пухлиноносіями чи зараженими радіоактивними речовинами. 2.17. Робота в гельмінтологічних стаціонарах і відділеннях.
2.18. Робота в стаціонарах, диспансерах, відділеннях і кабінетах для лікування психічно хворих, в т.ч. наркологічних (робота в наркокабінетах).
2.19. Робота з культурами ракових клітин.
2.2О. Робота з трупним матеріалом.
2.21. Робота з живими збудниками інфекційних паразитарних хвороб, туберкульозу.
2.22. Прибирання приміщень, де ведуться роботи, які передбачені в розділі 2.

З. Види робіт з особливо тяжкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі 25 відсотків посадового окладу (тарифної ставки). Роботи, пов'язані з безпосереднім наданням лікувально-діагностичної допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

4. Види робіт, на яких встановлюються доплати в розмірі 6О відсотків посадового окладу (тарифної ставки).
4.1. Робота в центрах по профілактиці і боротьбі із СНІДом, пов'язана з діагностикою, лікуванням і безпосереднім обслуговуванням хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.
4.2. Роботи в установах і спеціалізованих відділеннях установ, призначених для лікування і безпосереднього обслуговування хворих на СНІД та ВІЛ- інфікованих.
4.З. Робота в установах та їх структурних підрозділах, крім перерахованих в пунктах 4.1, 4.2, при безпосередньому контакті з хворими на СНІД і ВІЛ-інфікованими під час надання медичної допомоги, оглядів, проведення консультацій, судово-медичної експертизи та іншої роботи.
4.4. Проведення всіх видів лабораторних досліджень крові населення на ВІЛ-інфекцію і біологічних рідин, що надходять від хворих на СНІД і ВІЛ- інфікованих.

Н А К А З
№45 від 31.03.94
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1994 р. за № 136/345

Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 139 від 07.06.99)

2. Вважати такою, що не застосовується, Інструкцію про проведення обов'язкових попередніх при влаштуванні на роботу і періодичних медичних оглядів працівників та медичних оглядів водіїв індивідуальних транспортних засобів (додаток 3) до наказу МОЗ СРСР від 29 вересня 1989 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" в частині, що стосується медичних оглядів працівників.

В И Т Я Г

1.4. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують: - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і видів їх діяльності; - органи і заклади Міністерства охорони здоров'я України: лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічні, науково-дослідні, медичні інститути (університети), на території обслуговування яких знаходяться підприємства, установи, організації, колгоспи, радгоспи, фермерські, орендні, кооперативні, малі, спільні підприємства, об'єкти харчової промисловості, дитячі і дошкільні заклади та інші об'єкти.
1.5. Власник за рахунок коштів підприємства організує проведення медичних оглядів, відшкодовує витрати на лікування, професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями, обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики.
1.6. Попередні медичні огляди при прийнятті - на роботу проводяться з метою установлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією, спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним випадкам, виявлення захворювань (інфекційних та ін.), які становлять загрозу зараження працівників, продукції, що випускається, допуску до роботи осіб віком до 21 року. 1.7. Періодичні медичні огляди:
· проводяться для осіб, котрі зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до Переліку шкідливих речовин, несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників (додатки 1, 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. N 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів"), а для осіб віком до 21 року - відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. N 387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам", а також відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238, та наказу МОЗ України від 28.11.97 N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390; (Абзац другий пункту 1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 139 від 07.06.99);
· забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширенню інфекційних і паразитарних захворювань;
· можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі, або у випадках, коли він звернувся за медичною допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу, який обслуговує підприємство.

1.8. Результати попереднього і періодичного медичних оглядів, щорічних медичних оглядів осіб віком до 21 року та висновки про стан здоров'я заносяться в "Картку особи, яка підлягає медичному огляду" (далі Картка - додаток 2), що є вкладишем до "Медичної картки амбулаторного хворого" (форма 025/У-87), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.87 р. N 1338 "Про введення нової форми медичної картки амбулаторного хворого", і зберігається в лікувально-профілактичному закладі, який проводить медичні огляди. При переході на інше підприємство Картка надсилається в лікувально-профілактичний заклад, який обслуговує працівників цього підприємства.
1.9. Результати завершених медичних оглядів протягом місяця оформляються заключним актом (додаток 3), який складається у чотирьох примірниках (для лікувально-профілактичного закладу, власника, профспілкового комітету і санітарно-епідеміологічної станції).
1.10. На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах (університетах) для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи (посада) і середній заробіток.
1.11. Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України.

2. Порядок організації медичних оглядів власником.
Власник:
2.1. Разом із санітарно-епідеміологічною станцією, профспілковим комітетом визначає контингент осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додатки 4, 5), і складає в двох примірниках поіменний список, узгоджуючи його в санепідстанції. Один примірник списку направляється в лікувально-профілактичний заклад, другий залишається на підприємстві (у відповідального за організацію медогляду органу).
2.2. Направляє осіб, які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи, для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми (додаток 6).
2.3. Знайомить особу, яка приймається на роботу, з притаманними конкретній професії шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами, з нормативними актами з охорони праці.
2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів, частково відшкодовує витрати на обстеження і лікування працівників в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних інститутів, медичних інститутів (університетів), обстеження умов праці з складанням санітарно-гігієнічних характеристик, професійну реабілітацію осіб з профзахворюваннями.
2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки, погоджені з лікувально-профілактичними закладами, призначає відповідальних за організацію медогляду.
2.6. Сприяє створенню або покращенню матеріально-технічної бази медико-санітарних частин, лікувально-профілактичних закладів для проведення медичних оглядів, клінічних та інших досліджень.
2.7. Виділяє приміщення для проведення медоглядів.
2.8. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний заклад і здійснює контроль за терміном його проходження.
2.9. Забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками згідно з формами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України, та бланками-направленнями на медогляди (додаток 6). 2.10. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо-профілактичних заходів.
2.11. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результатами медичних оглядів.
2.12. Проводить облік, контроль і оцінку параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах, які потребують проведення медоглядів працівників.
2.13. Проводить аналіз показників стану здоров'я працівників.

3. Порядок організації і проведення медоглядів закладу Міністерства охорони здоров'я України
3.1. Лікувально-профілактичний заклад:
3.1.1. Щорічно видає наказ про створення комісії для проведення медоглядів з визначенням терміну, місця проведення, переліку спеціалістів-лікарів, клінічних та інших досліджень.
Очолює комісію заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, який має підготовку з професійної патології.
3.1.2. Розробляє, погоджує з власником і санепідстанцією план-графік проведення медоглядів.
3.1.3. Проводить медичний огляд працівників, клінічні та інші дослідження.
3.1.4. Залучає до медоглядів інших спеціалістів, проводить за показаннями додаткові клінічні дослідження, необхідні для оцінки стану здоров'я працівників.
3.1.5. Запитує в санітарно-епідеміологічних станціях санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників.
3.1.6. Контролює додержання строків проходження медоглядів.
3.1.7. Робить висновок про стан здоров'я кожного працівника, який пройшов медогляд, за встановленою формою (додаток 2). Приймає рішення відповідно до медичних протипоказань про можливість продовження роботи в даній професії для осіб, у яких виявлені загальносоматичні або професійні захворювання.
3.1.8. Інформує працівника про стан його здоров'я і можливість проводжувати роботу в своїй професії за результатами медичного огляду чи видають висновки про переведення на іншу роботу.
3.1.9. За медичними показаннями направляє працівника на обстеження в лікувально-профілактичні заклади, яким надано право встановлювати діагноз професійного захворювання.
3.1.10. Направляє працівника для уточнення або підтвердження діагнозу інфекційного чи паразитарного захворювання до інфекційної лікарні, відділення.

Документом, який підтверджує професійний характер інфекційного чи паразитарного захворювання, є "Картка епідеміологічного обстеження осередку інфекційного захворювання", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 04.10.80 р. N 1080 (ф.357/У).
3.1.11. Направляє працівника за медичними показаннями на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК).
3.1.12. Проводить:
а) один раз на рік медичний огляд осіб, котрі припинили роботу у виробництвах з шкідливими та небезпечними факторами, вплив яких може обумовити пізній розвиток професійних захворювань;
б) достроковий медичний огляд осіб, які перенесли тяжкі захворювання, травми, а також за рішенням власника, територіальної санепідстанції чи на вимогу працівника;
в) обов'язковий щорічний медичний огляд осіб віком до 21 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81 р. N 387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам";
г) аналіз та узагальнення результатів медичних оглядів, оформлення заключного акта (додаток 3), який надсилають в територіальну санепідстанцією, власнику та профспілковий комітет підприємства.
3.1.13. Визначає необхідність направлення працівників на стаціонарне, амбулаторне, санаторно-курортне лікування, в будинки відпочинку, профілакторії, на дієтичне харчування для оздоровлення та медичної реабілітації.
3.1.14. Протягом місяця по закінченні проведення медогляду направляє власнику поіменні списки осіб, яким протипоказана робота в несприятливих умовах праці.
3.1.15. Веде облік профзахворювань та профотруєнь у порядку, визначеному "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623.
3.1.16. Здійснює диспансерний нагляд за хворими на профзахворювання, які продовжують трудову діяльність, їх лікування та професійну реабілітацію (додаток 7).
3.1.17. Проводить з участю органів управління охорони здоров'я та санепідстанцій експертну оцінку медичних оглядів за методикою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України.
3.2. Санітарно-епідеміологічний заклад:
3.2.1. Визначає один раз на два роки на промислових підприємствах і щорічно в сільському господарстві контингент осіб, які підлягають медоглядам. При зміні технологічного процесу, введенні нових підприємств, технологій, робочих місць і професій (про що власник інформує територіальну санепідстанцію в кінці звітного року) контингент осіб, які підлягають медогляду, уточнюється щорічно.
3.2.2. Складає для власника, санепідстанції акт про визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 4), включаючи до нього також осіб, котрі припинили роботу у виробництвах, де можливий розвиток профзахворювання.
3.2.3. Направляє власнику розпорядження (додаток 5) щодо поіменного списку осіб, які підлягають медоглядам.
3.2.4. Здійснює нагляд за достовірністю обліку власником шкідливих і небезпечних факторів і речовин, робота з якими потребує проведення медичних оглядів.
3.2.5. Погоджує поіменні списки осіб, які підлягають медоглядам, та план-графік проведення медогляду.
3.2.6. Бере участь:
а) у підготовці і навчанні спеціалістів лікувально-профілактичних закладів;
б) у складанні заключного акта періодичного медогляду;
в) в експертній оцінці організації і якості медичних оглядів.
3.2.7. Направляє розпорядження щодо усунення виявлених порушень і недоліків в організації і проведенні медоглядів.
3.2.8. Розглядає питання про тимчасове зупинення медоглядів при порушенні даного Положення і відповідного наказу Міністерство охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. N 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" (додатки 1,2 цього наказу).
3.2.9. Складає санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників, в т. ч. групові для деяких професій.
3.2.10. Веде облікову документацію згідно з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 р. N 623. Проводить аналіз професійної захворюваності.
3.2.11. Подає на розгляд територіальних державних адміністрацій пропозиції з питань запобігання профзахворюванням.
3.3. НДІ медицини праці, гігієни праці і профзахворювань, кафедри медичних інститутів (університетів):
3.3.1. Розробляє:
а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних основ проведення медичних оглядів, експертизи їх якості та оцінки результатів;
б) критерії визначення контингентів осіб, які підлягають медичним оглядам;
в) показники ризику розвитку професійних захворювань і критерії віднесення захворювань до виробничо обумовлених;
г) методи:
· профілактики, ранньої діагностики і лікування профзахворювань;
· медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;
· вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих і небезпечних виробничих чинників.
3.3.2. Проводить на договірних засадах з власником та за погодженням з лікувально-профілактичним закладом і санітарно-епідеміологічною станцією медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених оглядів згідно з додатком 3.
3.3.3. Здійснює підвищення кваліфікації фахівців з гігієни праці і професійної патології на курсах удосконалення, інформації і стажування, семінарах та ін. (на договірних засадах).
3.3.4. Виносить остаточне рішення про зв'язок захворювання з умовами праці працівника.

4. Права, обов'язки і відповідальність власника, працівника закладу Міністерства охорони здоров'я
4.1. Власник:
4.1.1. Зобов'язаний:
· зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток;
· забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану-графіку, а також організувати позачерговий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;
· інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення нових виробничих процесів і робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці;
· виконувати висновки заключного акта медичного огляду (додаток 3);
· щорічно інформувати санепідстанції і лікувально-профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта минулого року;
· забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'язку зі зміною стану здоров'я;
· ознайомлювати працівника, що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими чинниками і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;
· забезпечити усунення причин, що призводять до професійних захворювань;
· не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.
4.1.2. Має право:
· організовувати позачерговий медичний огляд з власної ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці, вимогу санепідстанції;
· притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.
4.1.3. Несе відповідальність за:
· контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих чинників і речовин, які впливають на працівників і вимагають проведення медоглядів;
· фінансування витрат, пов'язаних з організацією, матеріально-технічним забезпеченням медоглядів, складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, лікування, медичну і професійну реабілітацією працівників;
· допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я;
· усунення причин виникнення і розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;
· облік професійних захворювань та отруєнь, що реєструються у працівників;
· відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням професійних обов'язків відповідно до "Правил відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків", які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. N 472.

4.2. Працівник:
4.2.1. Має право:
а) одержувати інформацію:
· про шкідливі і небезпечні виробничі чинники на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві;
· про стан здоров'я на основі висновків комісії, яка здійснює медичний огляд;
· про забезпечення за рахунок власника оздоровчо-реабілітаційними заходами;
б) відмовитись від роботи, яка протипоказана йому згідно з медичними висновками, вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими чинниками;
в) на позачерговий медичний огляд за його проханням;
г) на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з професійною діяльністю згідно з "Правилами відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків".
4.2.2. Зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації.
4.2.3. Несе відповідальність за:
· несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;
· невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.
4.3. Лікувально-профілактичний заклад:
4.3.1. Має право:
· запитувати в інших лікувально-профілактичних закладах (за місцем проживання, спеціалізованих диспансерах та ін.) медичну документацію про стан здоров'я осіб, котрі підлягають медичним оглядам;
· запитувати у санепідстанцій санітарно-гігієнічну характеристику умов праці працівників;
· направляти до профпатологічних та інших спеціалізованих лікарень, центрів, відділень, клінік інститутів осіб, у яких виявлено підозру на профзахворювання, для обстеження і уточнення діагнозу захворювання;
· вимагати від профпатологічних відділень лікарень, центрів і клінік інститутів перегляду результатів обстеження для уточнення діагнозу і можливого встановлення зв'язку захворювання з умовами праці.
4.3.2. Зобов'язаний:
· знати умови праці, характер дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників на здоров'я працівників; - забезпечувати участь спеціалістів і виконання клінічних досліджень;
· вести диспансерний облік і зберігати медичну документацію, здійснювати лікувально-профілактичні заходи для осіб з професійними і загальносоматичними захворюваннями;
· проводити оцінку стану здоров'я осіб, які перебувають на диспансерному обліку, з метою встановлення можливого зв'язку захворювання з професійною діяльністю;
· своєчасність оформлення результатів медичних оглядів.
4.3.3. Несе відповідальність за:
· якість медоглядів і достовірність медичних висновків;
· об'єктивність оцінки стану здоров'я;
· невідповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника;
· повноту обліку осіб, які підлягають диспансерному нагляду;
· за несвоєчасне виявлення професійних захворювань і отруєнь.
4.4. Санітарно-епідеміологічний заклад:
4.4.1. Має право:
а) вимагати від власників і лікувально-профілактичних закладів проведення медичних оглядів осіб, а також позачергового медичного огляду у зв'язку із змінами умов праці та на прохання працівника, власника;
б) зупиняти проведення медогляду та вживати заходів адміністративного впливу щодо посадових осіб в разі відсутності належного складу медичної комісії, відповідної матеріально-технічної бази, медичної документації, невиконання клінічних та інших досліджень, необхідних для медоглядів;
в) вживати заходів адміністративного впливу до власника і керівництва лікувально-профілактичного закладу, якщо:
· не виконуються передбачені вимоги до організації та проведення медоглядів;
· до роботи допущені особи, які не пройшли медогляду та які мають медичні протипоказання до роботи у визначеній професії.
4.4.2. Зобов'язаний:
а) забезпечити інформацію про умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які мають місце на підприємствах;
б) надавати консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам:
· у визначенні та формуванні контингенту працівників, які підлягають медогляду;
· у вирішенні питань про можливий зв'язок захворювання з професійною діяльністю робітника та умовами праці;
· у розробці заходів щодо запобігання профзахворюванням і оздоровлення диспансерної групи хворих;
в) брати участь в експертизі організації та якості медоглядів працівників і розробці оздоровчо-профілактичних заходів;
г) складати санітарно-гігієнічні характеристики умов праці працівників, в тому числі групових;
д) визначати додатково контингент та затверджувати поіменні списки працівників, які підлягають медогляду, а також у випадках зміни технологічного процесу, введення нових професій, виробництв, робочих місць, змін умов праці та ін.;
є) брати участь у навчанні та перевірці знань з питань гігієни праці та впливу шкідливих і небезпечних факторів на стан здоров'я.
4.4.3. Несе відповідальність за:
· своєчасність і повноту визначення контингенту і погодження поіменного списку осіб, які підлягають медичним оглядам;
· своєчасність складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці;
· виконання наданих функцій з організації і своєчасності медичних оглядів;
· епідобстеження осередку інфекційного чи паразитарного захворювання (за участю інфекціоніста і епідеміолога);
· розслідування випадків професійних захворювань і отруєнь;
· ведення обліково-звітної документації.

Н А К А З
№ 121 від 6.07.94
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1994 р.

Про застосування методів стерилізації громадян

В И Т Я Г

Відповідно до статті 49 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" і розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 1993 р. N 131-р
3. Вважати таким, що не застосовується, наказ МОЗ СРСР від 14 грудня 1990 р. N 484 "Про дозвіл на проведення операції хірургічної стерилізації жінок".

Перелік медичних показань для проведення хірургічної стерилізації жінок
Хірургічна стерилізація здійснюється за власним бажанням або добровільною згодою пацієнта при наявності таких медичних показань:
1. Повторний кесарський розтин при наявності дітей.
2. Рубець на матці після консервативної міомектомії.
3. Наявність в даний час або в минулому злоякісних новоутворень усіх локалізацій.
4. Хвороби ендокринної системи: вроджений, набутий гіпотиреоз, цукровий і нецукровий діабет, гіпер- і гіпопаратиреоз, хвороби надниркових залоз.
5. Хвороби крові та кровотворних органів: апластична анемія, пурпура та інші геморагічні стани в стадії ремісії.
6. Психічні розлади (поза загостренням): транзиторні психотичні стани, що виникають внаслідок органічних захворювань; шизофренія; параноїдні стани; інші неорганічні психози; невротичні розлади; розлади особистості; хронічний алкоголізм (всі форми); токсикоманії (медикаментозна залежність), розумова відсталість.
7. Хвороби нервової системи та органів чуття: стійкі залишкові явища перенесених запальних і токсичних захворювань центральної нервової системи з тяжкими порушеннями функцій кінцівок; тяжкі форми дегенеративних і демієлінізуючих захворювань; прогресуючі дистрофії м'язів та інші види міопатій; епілепсія; відшарування сітківки, хоріоретинальні запалення, глаукома з підвищеним внутрішньоочним тиском, короткозорість високого ступеня; порушення рефракції та акомодації; дефекти поля зору; концентричне звуження поля зору до 10 градусів; сліпота та зниження зору (на обидва ока нижче 0.05); кератит; неврит зорового нерва; синдром запаморечння та інші хвороби вестибулярного апарату; хвороби слухового нерва при наявності прогресуючого зниження слуху; склерема горлянки.
8. Хвороби системи кровообігу (в стадії ремісії): хвороби (вади) мітрального, аортального, тристулкового клапанів з недостатністю кровообігу; порушення легеневого кровообігу і серцева недостатність; гіпертонічна хвороба (II,III ст.); ішемічна хвороба серця; ерикардити; міокардити; порушення серцевого ритму (фібриляція і мерехтіння передсердя і шлуночків); емболія і тромбоз артерій (в анамнезі); вузликовий періартеріїт та подібні стани; вроджені вади серця; інші вроджені вади системи кровообігу; стани після мітральної комісуротомії, після прозетування клапанів серця.
9. Хвороби органів дихання: бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба; захворювання легенів і плеври.
10. Хвороби органів травлення: виразка шлунка і дванадцятипалої кишки; синдром оперованого шлунка; хронічний гепатит; жовчнокам'яна хвороба; інші хвороби жовчних шляхів; хвороби підшлункової залози.
11. Хвороби сечостатевої системи: хронічний гломерулонефрит; пієлонефрит; гідронефроз; фістули з утягненням жіночих статевих органів та стан після операцій з приводу їх.
12. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини: дифузна хвороба сполучної тканини; ревматоїдний артрит та інші запальні артропатії; анкілозуючий спондиліт, остеохондропатії. 13. Спадкова патологія: рецесивно успадковані синдроми множинних вроджених вад розвитку (МВВР) в сім'ї; народження раніше дитини з хромосомними синдромами МВВР.
14. Моногенні хвороби: гетерозиготне носійство у подружжя по всіх ензимопатіях (порушення амінокислотного, вуглеводного, мінерального, гліколіпідного, лікопротеїнового та ін. обміну); домінантно успадковані хвороби в одного з батьків з високим ступенем пенетрантності; народження раніше дітей із хворобами, успадкованими зчеплено зі статтю.
15. Стан після оперативного втручання , пов'язаного з вилученням життєво важливого органа (легені або її частки, нирки та ін.).

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З
№ 66 від 14.04.95
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 1995 р.

Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

В И Т Я Г

1.1. Ця Інструкція встановлює згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (надалі - Законом) порядок внесення посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності.
1.2. Відстороненню від роботи або іншої діяльності підлягають: хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби; особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань; особи, які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби; особи, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду; особи, які ухиляються від щеплення проти інфекцій, перелік яких встановлюється Міністерством охорони здоров'я України.
1.2.1. Хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби вважаються особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами.
1.2.2. Особами, які є носіями збудників інфекційних захворювань, вважаються ті, на яких є медичні висновки, що вони носії особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб. 1.2.3. Особами, які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, визнаються ті, хто знаходилися у діючому епідемічному (епізоотичному) вогнищі та зараження яких припускається за висновком лікаря-епідеміолога.
1.2.4. Особою, яка ухиляється від обов'язкового медичного огляду, визнається працівник, який без поважних причин не пройшов у встановлений термін у повному обсязі обов'язковий попередній (до прийняття на роботу) або періодичний медичний огляд (надалі - обов'язковий медичний огляд), а також позачерговий медичний огляд, що проводився на вимогу головного державного санітарного лікаря.

Обов'язкові медичні огляди встановле