Н А К А З
№ 74 від 24.03.1998 р.,

Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим

З метою ефективного використання існуючого ліжкового фонду стаціонарів, матеріальних і фінансових ресурсів та задоволення потреб населення у медичній допомозі Міністерство охорони здоров'я спільно з Українським інститутом громадського здоров'я розробили науково-обґрунтовані нормативи потреб у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим.
Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення" від 28 червня 1997 року N 640 встановлений середній норматив потреби для України у стаціонарній медичній допомозі у межах 80 ліжок на 10 тисяч населення.
Розроблений МОЗ та Українським Інститутом громадського здоров'я норматив стаціонарних ліжок для дитячого населення складає 12,5 на 10 тис. населення (64,5 на 10 тис. Дитячого населення). З метою приведення нормативу забезпечення населення педіатричними та акушерсько-гінекологічними ліжками у відповідність з вказаною постановою Кабінету Міністрів України

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити орієнтовні нормативи потреб у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим.

Затверджено
наказом МОЗ України N 74 від 24.03.1998

Орієнтовні нормативи потреб у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим
Профіль допомоги Кількість ліжок на
10000 дитячого населення
1. Педіатричний соматичний 26,1
у т.ч. загально-педіатричний 18,3
кардіоревматологічний 1,5
гастроентерологічний 1,5
гематологічний 0,8
пульмонологічний 1,2
нефрологічний 1,0
алергологічний 0,8
імунологічний 0,3
ендокринологічний 0,7
2. Хірургічний 6,1
у т.ч. загально-хірургічний 2,0
гнійної хірургії 0,7
ортопедо травматологічний 2,0
урологічний 0,5
опіковий 0,2
проктологічний * 0,05
щелепно-лицьової хірургії 0,1
серцево-судинної хірургії* 0,05
нейрохірургічний 0,15
торакальної хірургії 0,2
ендокринологічної хірургії * 0,05
нефрологічної хірургії * 0,1
3. Інші профілі 32,3
гінекологічний 0,2
патології новонароджених у т.ч. для недоношених 2,5
отоларингологічний 1,7
офтальмологічний 1,3
неврологічний 1,7
фтизіатричний 1,3
психіатричний 2,8
дермато-венерологічний 1,4
інфекційний 18,5
з них боксованих 6,0
онкологічний 0,3
відновного лікування 0,3
інші 0,2
Усі ліжка для дітей 64,5

Профіль допомоги Кількість ліжок на 10000 населення
Акушерські (в т.ч. патології вагітності) 5,0
Гінекологічні 4,5

* Ліжка розгортаються в закладах III рівня спеціалізованої медичної допомоги.

Начальник Головного управління
медичної допомоги дітям Н.Н.Гойда

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З
№ 78 від 30.03.98

Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я

В И Т Я Г

2.2. З метою покращання якості надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я забезпечити в встановленому порядку:
2.2.1. організацію лікувально-профілактичної допомоги працівникам великих закладів охорони здоров'я за місцем їх роботи, а працівникам інших, в т.ч. спеціалізованих, закладів у територіальних лікувально-профілактичних закладах, поблизу їх місця роботи;
2.2.2. систематичне диспансерне обстеження та проведення цільових, а також попередніх і періодичних медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства, поклавши цю роботу на спеціально виділених лікарів лікувально-профілактичних закладів;
2.2.3. в межах штатного розпису закладу виділити необхідну кількість посад лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу для надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я;
2.2.4. безвідмовний та позачерговий прийом медичних працівників у підпорядкованих поліклінічних і стаціонарних закладах;
2.2.5. систематичне вивчення причин захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та розробку конкретних заходів з їх профілактики, виробничого травматизму;
2.2.6. контроль за дотриманням правил і норм техніки безпеки та виробничої санітарії в закладах охорони здоров'я, трудового законодавства; своєчасне укладання з профспілковими органами угод з охорони праці та систематичне контролювання їх виконання.

Н А К А З
№ 139 від 07.06.99 м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 1999 р.

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238 з метою вдосконалення порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій:

ВИТЯГ

Внести до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 31.03.94 N 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345, такі зміни і доповнення:
1.1. Абзац другий пункту 1.7 Положення після слів "медико-санітарної допомоги підліткам" доповнити словами: "а також відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238, та наказу МОЗ України від 28.11.97 N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390.

Н А К А З
№ 139 від 07.06.99 м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 1999 р.

Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

На виконання постанови Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238 з метою вдосконалення порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій:

ВИТЯГ

Внести до Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 31.03.94 N 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345, такі зміни і доповнення:
1.1. Абзац другий пункту 1.7 Положення після слів "медико-санітарної допомоги підліткам" доповнити словами: "а також відповідно до Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 N 1238, та наказу МОЗ України від 28.11.97 N 339 "Про вдосконалення системи профілактичних протиалкогольних та протинаркотичних заходів та обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390.

Підготовлено Міським науковим інформаційно-аналітичним центром медичної статистики