Лунева А. Г., Бахтеева Т.Д., Калмыкова Т.Н. Система экспертизы клинико-лабораторных исследований как составляющая мониторинга качества медицинской помощи // Лаборат. діагностика.- 2000.- №2.- С.56-57

Розглядаються основні етапи системи моніторингу якості лабораторних досліджень, а також різні форми експертних оцінок діяльності лабораторної служби лікувальної установи.
Право виносити рішення про якість лабораторної діагностики надається лікарю та зав. відділенням як замовникам. При цьому після закінчення перебування хворого у стаціонарному відділенні в історії хвороби лікар повинен зробити відмітку про якість лабораторної діагностики та оцінити у балах від 0 до 2.
З метою виявлення ступеню задоволеності лабораторним обстеженням у всіх клінічних відділеннях проводиться опит лікарів за спеціальною анкетою.
Анкета містить питання, які відображають задоволеність ("так", "ні", "не в повній мірі", "мені важко відповісти") результатом лабораторних досліджень, відношенням до хворого з боку клініцистів, лікарів-лаборантів, лаборантів, побажання та пропозиції покращання медичного обслуговування, санітарних умов. Анкети аналізуються, визначається коефіцієнт соціальної задовільності, що коливається від 0 до 2 та визначається як відношення кількості пацієнтів, які задоволені лабораторним дослідженням, до загальної їх кількості. Визначаються дефекти та шляхи їх усунення.
Отримані дані експертиз застосовуються для оцінки ефективності використання ресурсів та оперативного прийняття відповідних організаційно-методичних рішень з метою усунення недоліків в організації лікувально-діагностичного процесу та оптимізації діяльності лабораторної служби лікувального закладу з урахуванням сучасних економічних умов.

Проценко В.М. Зовнішня оцінка якості лабораторних досліджень (ЗОЯ). Досвід проведення регіональних циклів // Лаборат.діагностика.- 2000.-№1.-С.62

Проблема забезпечення якості лабораторних досліджень - одна з центральних в лабораторній медицині. Основна вимога до лабораторних досліджень - надання достовірної інформації клініцистам.
В теперішніх умовах це питання набуває особливої актуальності, оскільки виконання лабораторних досліджень низької якості може призвести до клінічних помилок та завдати шкоди пацієнту, а також є невиправданою витратою ресурсів. Тому треба додержуватися девізу "краще ніякого аналізу, ніж неправильний".
Необхідної якості лабораторних досліджень можна досягти тільки певною системою контролю - внутрішньолабораторного та зовнішнього.
Враховуючи важливість цього питання кафедра клінічної біохімії і судової медичної токсикології ХМАПО звернулася до Управління міської адміністрації з пропозицією покласти на неї функції Регіонального центру ЗОЯ. Управління міським відділом охорони здоров'я позитивно поставилося до цієї ідеї.

На думку автора, результати проведених циклів регіонального ЗОЯ свідчать про необхідність:
- регулярного та систематичного проведення зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень;
- найшвидшого впровадження в роботу лабораторій системи забезпечення якості лабораторних досліджень, яка враховує вплив усіх чинників на якість результатів;
- підвищення вимог до встановлення градуювальної залежності (оцінки похибок градуювальних розчинів, розрахунків характеристик градуювальної залежності, оцінки лінійності тощо);
- збільшення в учбових програмах післядипломного навчання лікарів-лаборантів (наявних учбових годин абсолютно недостатньо) учбових годин, присвячених питанням забезпечення якості лабораторних досліджень, статистичній обробці результатів, питанням стандартизації тощо.

Меньшиков В. В. Стандартизация в лабораторной медицине: предлагаемая программа работы // Клинич. лабораторн.диагностика.- 2000.- №4.- С.47

Стандартизацию можно понимать как установление научно обоснованных правил и требований, соблюдение которых обеспечивает упорядочение деятельности и получение результатов, оптимально удовлетворяющих потребителей продукции или пользователей услуг. Поскольку задача лабораторной медицины состоит в качественной и количественной оценке содержания определенных клеточных или химических компонентов в биологических материалах человека, стандартизация в этой области медицинской деятельности необходима для обеспечения надежности результатов лабораторных исследований и их сопоставимости вне зависимости от времени и места.
Проводя работу в этом направлении, можно использовать довольно значительный документальный базис и обширный практический опыт.
Международной организацией по стандартизации (ISO) в 80-е годы разработана серия основных документов в области мер по обеспечению качества измерений ISO 9000-9004. В рамках Европейского союза эти же цели преследуют документы серии EN 45000. Очень информативны и близки нашим целям документы Европейского комитета по клиническим лабораторным стандартам. Международного комитета по стандартизации в гематологии. Национального комитета клинических лабораторных стандартов США. В Российской Федерации основные принципы, правила и требования работы по стандартизации в любой сфере деятельности установлены в стандартах Государственной системы стандартизации (ГОСТ Р 1.0-92 - ГОСТ Р 1.5-92). В определенной степени к лабораторной области имеет отношение ГОСТ "Государственная система обеспечения единства измерений" и ряд других стандартов. Эти документы могут быть использованы при разработке соответствующих документов по стандартизации в отечественной лабораторной медицине, как и медицинские стандарты по диагностике и лечению ряда форм патологии, утвержденные Минздравом РФ.
Важной стороной стандартизации является установление системы стандартных образцов состава, т. е. эталонов, принимаемых за основу при проведении измерений. Применительно к задачам лабораторных исследований как национальными, так и международными организациями осуществляется развернутая программа работ по созданию стандартных образцов, или референтных материалов, для обширного круга изучаемых различными разделами лабораторной медицины компонентов биоматериалов. Так, Национальное бюро стандартов США располагает банком стандартных образцов (сертифицированных референтных материалов) для клинической химии, насчитывающих более 50 наименований. Внедрение СРМ 470 позволило реально стандартизовать определение различных белков в биожидкостях. Комитеты экспертов Международной федерации клинической химии в последние годы добились серьезных успехов в создании референтных материалов для определения ряда ферментов, а некоторые фирмы уже осваивают их массовый выпуск. Комитет экспертов по биологической стандартизации ВОЗ, опираясь на ряд учреждений Великобритании, Голландии, Дании, США и других стран, ведет работу по созданию и выпуску стандартных образцов для определения различных антител, факторов свертывания, цитокинов, полипептидных гормонов.

Стандартизация как один из способов упорядочения рабочих процессов при определенных условиях может давать экономическую выгоду, так как должна быть основана на наиболее рациональном использовании соответствующих приемов и средств. Вместе с тем, поскольку лабораторная медицина имеет дело с такими вариабельными объектами, как человеческий организм и его функционирование, стандартизация в этой области имеет некоторые особенности и ограничения, чтобы не стать препятствием к познанию истины.
Сложность процесса стандартизации в области лабораторной медицины определяется довольно разнообразной биологической и химической природой предметов ее изучения. Лабораторная медицина представлена рядом субдисциплин, каждая из которых является проекцией научных знаний и методов определенной фундаментальной медико-биологической науки: биохимии, цитологии, микробиологии, иммунологии и других, на процесс исследования биологических материалов пациента. Комплекс теоретических сведений о взаимосвязи соответствующих клеточных или химических компонентов биоматериала с определенными патологическими процессами в организме человека представляет собой клиническую патобиологию. Совокупность физических, химических и биологических аналитических процедур, применяемых для обнаружения и измерения содержания в биоматериале различных компонентов, составляет сущность клинической лабораторной аналитики. На основе теоретических патобиологических представлений и конкретных аналитических результатов клиническая лабораторная диагностика предоставляет клинической медицине информацию диагностического и прогностического характера.
При стандартизации столь сложной по структуре и разнообразию особенностей частных субдисциплин сферы деятельности лабораторных специалистов, естественно, возникает немало сложных проблем. Патобиологический и диагностический разделы лабораторной медицины, по-видимому, могут быть упорядочены с помощью правил "доказательной медицины", основанной на строгом отборе критериев и параметров вариаций различных компонентов биоматериалов человека и доказанной жесткой связью этих вариаций с определенными патологическими состояниями. На такой основе могла бы быть очерчена "патобиологическая картина" (образ) каждой болезни и вытекающая из нее лабораторно-диагностическая программа, хотя подобная задача представляется чрезвычайно сложной для решения из-за весьма высокой вариабельности индивидуальных проявлений болезней. Нельзя не учитывать и неодинаковую степень познания различных форм патологии, продолжающийся научный поиск, в ходе которого еще не достигнуто достаточной определенности. В значительной степени эти аспекты лабораторной стандартизации связаны с процессом стандартизации в клинической медицине, которую лабораторная медицина призвана обслуживать соответствующей объективной информацией.

Меньшиков В. В. Прогресс лабораторной медицины и его воплощение в средствах аналитики (заметки с 21-го всемирного конгресса по патологии и лабораторной медицине и международной выставки "Медика", Дюссельдорф, 2001 г.) // Клинич.лабораторная диагностика.-2002.-№11.-С.50-53

Тематика пленарных лекций и докладов на симпозиумах своей разноплановостью отражала девиз конгресса. Так, пленарные лекции были посвящены технологии ДНК-чипов, молекулярным основам прионовых болезней, диагностике инфаркта миокарда и возрождению старой и новой эпидемиологии как последствию поведения людей. Каждая из этих лекций была основана как на широком анализе данных мировой науки, так и на личных работах докладчика.

Меньшиков В.В., Пименова Л.М. Принципы и практика менеджмента в лабораторной клинико-диагностической службе (Лекция) // Клин. лаборат. диагностика. - 2003. - №5. - С.25-33

В статье освещены вопросы: становление и развитие менеджмента; организация как объект менеджмента; структура управления организацией (линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная, дивизиональная). Раскрыты функции менеджментов, современные методы и приемы труда, организация рабочих мест в лаборатории, совершенствование режима труда и отдыха.

Меньшиков В.В. Экономика клинико-диагностической лаборатории: закономерности, проблемы, возможные решения // Клинич. лабораторн. диагностика.- 2000.- №4.- С.47

Для осуществления своего предназначения в системе медицинской помощи населению - надежного в аналитическом отношении выполнения назначенных клиницистами современных клинически информативных лабораторных тестов - клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) должна располагать квалифицированными кадрами и достаточными материальными ресурсами.
Нужды клинико-диагностических лабораторий состоят:
/. В оплате труда работников лаборатории. Она определяется минимальным размером заработной платы, который устанавливается законодательным путем, и должностной сеткой тарифов, представляющих собой коэффициенты, кратные минимальному размеру оплаты труда. Кроме того, работники лаборатории, как и остальные работники медицинского учреждения, оказывающего услуги в рамках программ обязательного медицинского страхования, получают дополнительную оплату или премии, размер которых зависит от видов медицинских услуг, их объема и тарифов страховых выплат. Реальные доходы сотрудников большинства лабораторий определяются также их работой в порядке совместительства и заместительства, которое широко распространено. Финансовые затруднения региона могут приводить к задержкам заработной платы.
2. В приобретении реагентов и других расходных материалов, необходимых для выполнения лабораторных исследований. Эта потребность является абсолютно лимитирующей осуществление всех видов лабораторных анализов. Совершенствование аналитических технологий, как правило, требует все более сложных реагентов промышленного изготовления, что, естественно, повышает их стоимость и расходы лаборатории. К сожалению, практика последнего времени свидетельствует о недостаточном выделении средств на эти цели, что приводит не только к торможению прогресса в клинической лабораторной аналитике, но и к сокращению возможностей лаборатории выполнять даже традиционно назначаемые исследования.
В условиях недостаточного финансирования главный врач чаще всего предпочитает приобрести медикаменты. Принимая во внимание их современные высокие цены, нетрудно понять, что на приобретение реактивов остаются минимальные средства, если вообще остаются. Вместе с тем промышленное производство готовых форм реагентов делает излишним приготовление реактивов сотрудниками лаборатории, что служит аргументом в пользу сокращения трудозатрат в лаборатории и, следовательно, сокращения численности персонала.
3. В обеспечении аналитического процесса необходимым проба-подготовительным и аналитическим оборудованием. К этой статье расходов относится приобретение приборов, запасных частей к ним и оплата технического обслуживания приборного парка. Современное техническое оснащение клинической лаборатории является высокомеханизированным, роботизированным, автоматизированным, компьютеризированным и, следовательно, дорогостоящим. Однако внедрение автоматизированного технического оснащения существенно ускоряет процесс выполнения исследований, уменьшает трудозатраты и напрямую ведет к сокращению численности персонала лабораторий, особенно крупных, в которых автоматизация наиболее рациональна.
4. В обеспечении коммунальных услуг (электричество, водоснабжение, канализация, удаление отходов, отопление помещений, связь, охрана). Поскольку большинство лабораторий являются подразделениями медицинских учреждений, эти расходы чаще всего не вычленяются из общих расходов учреждения, однако для расчета себестоимости анализов учитывать долю лаборатории в коммунальных расходах приходится, тем более что тарифы на них постоянно повышаются.
В статье предложены пути решения проблем, возникающих в обеспечении работы клинико-диагностических лабораторий.

Мошкин А. В., Кондрашева Е. А., Котова О. М. Зависимость качества результатов в рутинной клинической химии от используемых аналитических систем // Клинич.лабор.диагностика.- 2000.- №11.- С.44

В 70-80-е годы едва ли не основным критерием при выборе анализатора для выполнения рутинных исследований по клинической химии была возможность легко вмешиваться в его программирование с тем, чтобы использовать реагенты и калибраторы любых фирм-производителей (так называемый открытый анализатор). И если в индустриально развитых странах в 90-е годы ситуация изменилась и там стали отдавать предпочтение закрытым аналитическим системам, то в России внедрение таких систем в рутинную клиническую химию встречает определенное сопротивление. Парадоксально то, что при этом с легкостью приобретаются полностью закрытые иммунохимические и гематологические анализаторы, анализаторы для измерения натрия, калия и хлора, рН и газов крови. Авторы и далее критикуют сложившуюся ситуацию в стране с использованием аналитических систем.

Назаренко Г.И., Кишкун А.А О применении принципа "критического пути" для управления качеством клинических лабораторных исследований // Клинич.лабораторная диагностика.-2001.-№8.-С.51-54

Одной из основных целей при создании единого технологического процесса производства анализов является определение критериев (индикаторов, порогов) каждого технологического процесса и операции, анализ которых позволил бы превратить эту систему в инструмент управления процессом непрерывного совершенствования качества результатов исследований. Среди концепций совершенствования управления процессами предоставления медицинской помощи и производством результатов лабораторных анализов, развиваемых в настоящее время, большинство авторов выделяют теорию всеобщего управления качеством (ВУК - Total Quality Management) и метод "критических путей" (КП). Признавая взаимосвязанность этих концепций и определенную их общность, эти авторы делают акцент на различиях, которые, по их мнениям, имеются у этих подходов.

Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Принципы "Всеобщего управления качеством" и опыт их использования в Медицинском центре ЦБ РФ// Клинич. лаборат.диагностика-2001.-№8.-С.51-54

На основании общих подходов и критериев каждая клинико-диагностическая лаборатория должна выработать свой путь к ВУК (всеобщему управлению качеством) лабораторных анализов. Разные лаборатории существенно отличаются друг от друга по своим возможностям, опыту, квалификации специалистов, наличия оборудования и т.д. В то же время использование универсальных методов и средств позволяет в различных условиях добиваться успешного решения задач непрерывного повышения качества клинических лабораторных исследований.
ВУК лабораторных анализов представляет собой программу, состоящую из нескольких этапов:
1)обнаружение и идентификация имеющихся проблем и прогнозирование потенциальных проблем в технологическом процессе производства анализов;
2) проведение объективной оценки причин и следствий проблемы;
3) выработка программы по решению проблемы;
4) осуществление программы по устранению проблемы;
5) проведение непрерывного мониторинга за программой по устранению проблемы;
6) документирование с целью демонстрации эффективности программы по решению проблемы.

ВУК результатов лабораторных исследований должно охватывать все этапы единого технологического процесса производства анализов, используя все предложенные средства контроля. Если в ВУК лабораторных анализов включается только часть технологических процессов и операций этого единого процесса, то эффективность системы ВУК значительно снижается.
Концепция ВУК является условием совершенствования всех организационных и технологических процессов, способных влиять на качество результатов анализов.
Традиционная роль специалистов лаборатории состоит в предоставлении клиницистам качественной лабораторной информации (результатов анализов). В пределах этой модели главный аспект сосредоточен на качественном выполнении исследований, внутренней организации и особенностях лаборатории. Ни клиническая уместность назначенных клиницистом исследований, ни интерпретация, ни использование результатов анализов и их влияние на качество оказания медицинской помощи пациенту не рассматриваются. Лаборатория выполняет анализы и направляет результаты клиницисту, а пациенту выставляет счет за услуги (если лаборатория коммерческая). Чем большее количество анализов выполняет лаборатория, тем большее количество денег требуется для приобретения реактивов, расходного материала, оборудования и т. д. Использование методологии ВУК в традиционной лаборатории сосредоточивается на внедрении принципов промышленной автоматизации и повышения производительности труда, с целью производства большого количества высококачественных результатов по низкой себестоимости. Следует отметить, что эти возможности сокращения расходов на лабораторные исследования имеют свои пределы и в ряде лабораторий уже достигнуты. Клиницисты имеют неограниченный доступ к назначению исследований. В результате такого подхода уровень профессиональной подготовки клинициста, его способность и умение осуществлять выбор лабораторных тестов, необходимых для оказания пациенту качественной медицинской помощи, являются наиболее важным фактором, лежащим в основе злоупотребления лабораторными исследованиями и увеличения финансовых затрат на их выполнение.
Изложенная в данной работе методология ВУК требует коренного пересмотра сложившихся взаимоотношений между клиницистами и специалистами традиционной лаборатории, в первую очередь, в целях сокращения материальных затрат на исследования. Если в традиционной лаборатории ВУК сосредоточивается на сокращении материальных затрат на выполнение анализов, повышении эффективности производства (применение автоанализаторов, использующих меньшее количество реактивов, калибраторов, автоматизация), то с современных позиций для сдерживания расходов на анализы необходимо сосредоточить основные усилия ВУК на улучшении использования возможностей (услуг) лаборатории клиницистами для оказания качественной медицинской помощи.

Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Рационализация взаимодействия клиницистов и лаборатории на примере опыта работы Медицинского центра ЦБ РФ // Клинич.лаборат.диагностика.-2001.-№12.-С.44-49

Методология всеобщего управления качеством требует коренного изменения традиционных функций врача клинической лабораторной диагностики. Чтобы улучшить использование возможностей лаборатории, врачи-лаборанты должны активно участвовать в технологической операции составления заявки на исследования, используя свои профессиональные знания, опыт специалистов других стран. Участие специалистов лаборатории в технологической операции составления заявки на исследования в статье представлено на схеме, отражающей последовательность действий клинициста при составлении заявки на анализы, использовании результатов тестов и те ключевые точки, в которых должен принимать участие врач клинической лабораторной диагностики.
Все направления деятельности по улучшению использования лаборатории могут оказаться неэффективными, если не проводится регулярный анализ и контроль за назначением клиницистами анализов.
Врачи-лаборанты должны помогать клиницистам в интерпретации и использовании результатов анализов, обеспечивая дополнительную информацию о лабораторных тестах, и тем самым брать на себя определенную долю ответственности за качество оказания медицинской помощи пациенту. Кроме того, специалисты лаборатории должны постоянно оценивать эффективность использования возможностей лаборатории клиницистами, разрабатывать мероприятия по их улучшению. Чтобы достичь этих целей, лаборатория должна стать диалоговой.
Диалоговая лаборатория расширяет миссию традиционной лаборатории. Чтобы осуществлять эту новую роль, специалисты лаборатории должны понять, почему клиницисты заказывают тот или иной лабораторный тест, участвовать в составлении заявки на исследования, понимать, почему выявлены изменения в результатах анализов и помогать эффективно использовать полученную лабораторную информацию в интересах больного. При таком подходе специалисты лаборатории вовлекаются во все этапы единого технологического процесса производства результатов анализов и тем самым способны влиять на сокращение финансовых затрат на исследования.
Чтобы изменить поведение клинициста при составлении заявки на исследования и использовании результатов анализов, специалисты лаборатории должны предоставлять им всю необходимую информацию о лабораторных тестах, совместно обсуждать возникающие вопросы. Клиницисты в свою очередь должны использовать помощь специалистов лаборатории для оказания пациентам качественной медицинской помощи, а не воспринимать ее как вмешательство в их профессиональную деятельность. Только при таком сотрудничестве с клиницистами специалисты лаборатории смогут улучшить использование возможностей лаборатории и уменьшить количество ненужных исследований. Сосредоточение усилий именно в этом направлении имеет наибольшие клинические и экономические выгоды.

рентгенологическая служба стр.20-26

Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Формирование единого технологического процесса производства лабораторных анализов. Опыт медицинского центра ЦБ РФ // Клинич.лаборат.диагностика.-2001.-№5.-С.45-49

В настоящее время деятельность клинико-диагностических лабораторий подвергается большим изменениям, ориентированным на совершенствование качества результатов анализов, причем эти изменения одновременно являются и революционными, и эволюционными. Эволюция качества в лаборатории включает непрерывное улучшение за счет использования лучших методов, лучшего оборудования и совершенствования рутинных методик и процедур. Революция в вопросах качества - это радикальное изменение принципов, которое реализуется путем внедрения в практику лабораторий новых концепций управления качеством.

Основные пути повышения эффективности лабораторного обследования больных //Лабораторная диагностика. - 2001. - №3. - С.63-66

На базе курорта "Березовские минеральные воды" (Харьковская область) 27-29 июня 2001 г. проходило совещание-семинар по клинической лабораторной диагностике на тему "Основные пути повышения эффективности лабораторного обследования больных", которое было организовано Министерством здравоохранения, Украинским обществом клинической лабораторной диагностики, Харьковским городским и областным Управлением здравоохранения, Харьковским городским и областным обществом клинической лабораторной диагностики. В работе совещания-семинара приняли участие: главные специалисты клинической лабораторной диагностики МЗ Автономной Республики Крым, управлений здравоохранения областных, Севастопольской городской, Главного управления здравоохранения Киевской городской государственных администраций, главные специалисты и врачи санаториев "Укрпрофздравницы", председатели областных обществ клинической лабораторной диагностики, заведующие кафедрами клинической лабораторной диагностики высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и учреждений последипломного образования, члены президиума Украинского общества клинической лабораторной диагностики, врачи. Среди докладчиков и участников были представители России и Белоруссии.
Открыла работу семинара Президент Украинского общества клинической лабораторной диагностики Л.Л. Громашевская. Поздравила всех участников с днем Конституции Украины и 10-летним юбилеем нашего государства. Она отметила главные направления лабораторной диагностики и пути дальнейшего ее развития. Среди успехов последних лет указала на создание впервые в Украине профессионального журнала "Лабораторная диагностика", который издается 5-й год. Последнее 10-летие характеризуется внедрением новой медицинской техники, методов ИФА, молекулярно-биологических, что требует от лабораторных работников высокого профессионализма; указала на необходимость, в условиях наблюдаемого роста инфекционной заболеваемости, более активного внедрения современных микробиологических методов.
Л.Л. Громашевская, отмечая актуальность тематики семинара, остановилась на ошибках в диагностическом процессе - и при лабораторных исследованиях, и при оценке их результатов. Подчеркнула, что повышение качества лабораторных обследований больных будет способствовать улучшению диагностики, профилактике заболеваний, предупреждению осложнений и иметь значительный экономический эффект. Указала, что оценивать результаты лабораторных исследований необходимо в сотрудничестве с клиницистами с учетом особенностей патогенеза болезни. В заключение Л.Л. Громашевская подчеркнула, что и лабораторным работникам, и клиницистам надо всегда помнить: лучше не сделать анализ, чем сделать его неправильно или неправильно трактовать. "Анализ деятельности лабораторной службы за 2000 год и направления ее усовершенствования" был освещен в докладе Главного специалиста МЗ Украины по клинической лабораторной диагностике В.А. Деевым, в котором проведен анализ статистических данных деятельности лабораторной службы МЗ Украины, и с учетом этого рассмотрены те главные тенденции, которые стали проявляться в последние годы и должны нацеливать медицинское лабораторное общество на перестройку лабораторной службы с позиций повышения роли амбулаторно-поликлинического звена, доктрины централизации, концентрации и оптимизации количества лабораторных исследований, решения кадровых вопросов и вопросов оснащения лабораторий.

Что касается динамики лабораторных исследований, то в 2000 году в Украине было проведено 632 млн. анализов при количестве их на одного жителя республики 12,8. В 1997 году абсолютное количество лабораторных исследований составляло 590 млн. с соответствующим показателем на одного жителя - 11,7. Положительным моментом есть то, что наблюдается увеличение количества исследований по таким показателям как иммунологические, биохимические и цитологические.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, докладчик обратил внимание на недостаточную оснащенность и крайне ограниченную номенклатуру микробиологических исследований бактериологических отделов КДЛ.
Значительное внимание было уделено состоянию оснащения лабораторий. В целом, отмечено, что за последние 5 лет суммарное количество лабораторного оснащения прогрессивно снижается, а то, что осталось, безнадежно устарело. Так, в 1996 году насчитывалось 42183 ед. лабораторного оборудования, а в 2000 на 2361 ед. меньше. Особо острым вопросом является уменьшение количества анализаторов электролитов и кислотно-щелочного состояния, которые крайне необходимы при тяжелом течении заболеваний.
Резко снизилось количество автоматических и полуавтоматических счетчиков элементов крови. Учитывая присутствие на семинаре некоторых производителей отечественного оборудования был рассмотрен вопрос о дальнейших разработках и налаживанию производства лабораторного оборудования. Наиболее приоритетным на Украине есть разработка и производство малых и средних биохимических анализаторов, анализаторов электролитов, газов крови, оснащения для коагулологических исследований.

Особое внимание было уделено кадровому вопросу.
В 2000 году в КДЛ Украины насчитывалось 8066 штатных единиц врачей-лаборантов, а в 1996 - 9188.73 % от общего количества ставок по отрасли составляют специалисты с немедицинским образованием. Количество специалистов со средним образованием повысилось и составило 35328 штатных ед. Таким образом, на одного врача-лаборанта приходится 4,4 специалиста со средним специальным образованием, что является положительной тенденцией.
Особенно обращают на себя внимание данные о количестве специалистов с высшим немедицинским образованием, которые работают в КДЛ. В 1997 году их количество составляло 4938 ед., а в 2000 г. - 4920 (таким образом, за этот период их количество практически не изменилось). Однако, за этот период общее количество врачебных должностей уменьшилось на 442 ед. Выходит, что уменьшение количества лабораторных специалистов с высшим образованием происходит за счет специалистов с медицинским образованием.
В докладе подчеркнуто, что в последнее время существенно активизировалась служба метрологического контроля. Для улучшения стандартизации лабораторных исследований широко применялся внутри- и межлабораторный контроль качества несмотря на существенный дефицит оборудования, реагентов и, в особенности, контрольных материалов. Существенным недостатком этой работы является нерешенность вопроса организации референтной лаборатории, которая бы выполняла функции разработчика стандартных образцов, калибровочных материалов, аттестации методик, контрольных материалов и готовых тест-систем.
Учитывая увеличение количества частных лабораторий, в докладе была подчеркнута необходимость контроля со стороны главных специалистов регионов за деятельностью таких учреждений.
Доклад вызвал дискуссию, в которой приняли участие доц. О. Г. Короп, проф. Г.Н. Липкан, проф. Б.Д. Луцик, доц. В.В. Проценко, проф. Е.А. Захария, главный лаборант г. Киева Г.А. Михальчук. Для повышения качества лабораторных исследований предложено: организовать референтные лаборатории на базе хорошо оборудованных диагностических центров, о создании которых необходимо ставить вопрос перед МЗ Украины. Начать разработку алгоритмов лабораторной диагностики для основных заболеваний, чтобы уменьшить количество лабораторных анализов за счет неинформативных тестов. С целью контроля и повышения качества лабораторных исследований частных лабораторий поручить главным специалистам регионов проверять организацию их работы (повышение квалификации, контроль качества).
Отмечали, что необходимо ставить вопрос об организации подготовки врача клинической лабораторной диагностики в период студенческого обучения в высших медицинских учреждениях, отбирать желающих работать в этой области, усилить подготовку преподавателей этого направления, усовершенствовать систему последипломного обучения (образования).
В докладе В.Н Проценко "Общие и новые подходы к повышению качества лабораторных исследований" отмечено, что современное состояние лабораторной медицины характеризуется повышением требований к качеству выполняемых исследований. Основная задача КДЛ - предоставление достоверной лабораторной информации о состоянии пациента - невозможна без создания в лаборатории системы обеспечения качества. Эта система должна базироваться на стандартах ДСТУ/ ISO 9000 и отвечать требованиям технической компетентности лабораторий (ISO 17025).

Принципиально важным для лаборатории есть новый стандарт обеспечения качества в медицинских лабораториях - ISO 15189, который впервые учитывает не только чисто технические, но и специальные медицинские требования к деятельности лабораторий. Повышение требований к аналитическим характеристикам методик и развитие идей "доказательной медицины" ставят обязательными условиями следующее:
- спецификацию (установление требований) к аналитическим показателям методик;
- обязательную проверку (валидацию) методик, рекомендованных к практическому применению с установлением их аналитических характеристик;
- обязательную проверку (валидацию) соответствия методики при внедрении в практику конкретной лаборатории;
- систематическое проведение внутрилабораторного контроля качества по всем исследуемым показателям;
- регулярное участие во внешней оценке качества;
- аккредитацию лабораторий.

Чтобы отвечать беспрерывно возрастающим требованиям врачу-лаборанту, как никогда, необходимо постоянное повышение квалификации.
В докладе "Возможные ошибки при иммунологических исследованиях и их предотвращение" Б.Д. Луцик остановился на важности правильных иммунологических анализов, необходимых для оценки гуморального и клеточного иммунитета. Остановился на ошибках, которые допускают в лабораториях при определении иммуноглобулинов.
Указал, что субпопуляции лимфоцитов лучше определять с помощью специфических моноклональных антител, а фагоцитоз с применением золотистого стафилококка. Заключил, что интерпретацию результатов иммунологических исследований необходимо проводить с учетом клиники больного. Т.М. Платонова в докладе "Соответствие выбора методов анализа системы гемостаза и ошибки при этом" обратила внимание на то, что в настоящее время в клинической практике нет единого подхода к диагностике состояния системы гемостаза. Лаборатории перегружены количеством "обязательных" тестов, большинство из которых являются суммарными и да