Теличко Ф. Концепція першопричини виникнення злоякісних пухлин та їхніх метастазів // Ваше здоров'я.-2002.-№6.-С.6-7

Автор статті на базі отриманих результатів теоретичних та експериментально-клінічних досліджень (1966-2001 рр.) розглядає першопричину виникнення злоякісних пухлин та їхніх метастазів. Новизна методології полягає в тому, що враховується унікальна кількісна характеристика поглинальної здатності канцерогенів і роль важких атомів у канцерогенезі. У статті наводяться рекомендації щодо профілактики цієї форми екопатології, тактики лікаря та поведінки хворого.
Механізм виникнення злоякісних пухлин (первинного вогнища, метастазів) розглядається як системний, багатоетапний, взаємопосилюючий хімікоенергетичний процес, зумовлений передусім надходженням у кров, бронхи, шлунково-кишковий тракт, порожнину шийки матки, паренхіму молочної залози та інші функціонально активні мікроструктури молекул, що містять у своєму складі переважно важкі атоми. Виникнення ракового процесу внаслідок одноразового надходження в організм людини канцерогенів практично не буває.
Молекули канцерогенів розподіляються в клітинах та тканинах нерівномірно. При появі критичної концентрації канцерогену в певних об'ємах тканини (враховуючи їхню велику енергопоглинальну спроможність та молекулярну активність) виникають умови для атипового переродження та розмноження (злоякісної трансформації) клітин внаслідок спотворення ферментативної системи. Швидкість та інтенсивність такого перетворення (кількість мікровогнищ) залежать від концентрації канцерогену в зоні патологічного вогнища та швидкості систематичного надходження в організм нових порцій канцерогену. Наявний в організмі людини хронічний запальний процес (а він переважно поглинає молекули канцерогенів) служить біоматеріалом, де концентрується найбільша кількість шкідливих молекул.
Процес росту пухлини та появи метастазів може бути призупинений або сповільнений, якщо певний канцероген (онковірус) більше не надходить в організм хворого з довкілля чи з продуктами харчування. Отже, розвиток пухлин та метастазів залежить і від подальшого надходження в організм молекул, що містять у своєму складі шкідливі важкі атоми - великі енергопоглиначі (атоми-"кати", атоми-"гіганти", атоми- "параболи" для прийому частинок внутрішньої та зовнішньої енергії). З наукових даних випливає, що первинна пухлина - це найбільше "депо" канцерогенів. Вони надходять у кров і розносяться переважно у ті органи, які мають добре кровозабезпечення (легені, ЦНС, печінка тощо). Частий морфологічний та функціональний атипізм клітин - це передусім атипізм їхнього атомно-молекулярного складу. Це підвищена активність їхніх субклітинних молекулярних мікроструктур.

Рак шийки матки часто виникає на базі мікро- або макроерозії слизової оболонки. Систематичний контакт з хімічно забрудненою спермою різних чоловіків, широке застосування протизаплідних засобів зумовлює утворення у зоні ерозії "депо" канцерогену великої поглинальної спроможності та молекулярної активності. При статевому акті в тій зоні виникає інтенсивний потік внутрішньої енергії жінки і зовнішньої чоловіка. Це і прилив крові в комплексі призводять до хімічного та енергетичного переобтяження мікроструктур і, відповідно, до переродження клітин слизової оболонки. Тому зменшення кількості "хімічного бруду" у спермі, профілактика частих мікротравм під час статевого акту важливі для запобігання виникненню раку шийки матки.
Підтвердженням правильності даної концепції є механізм виникнення і раку молочної залози. Тут наочно діє закономірність взаємодії двох чинників мікросвіту: енергопоглиначів та енергоносіїв. Хімічне та енергетичне переобтяження мікроструктур паренхіми молочної залози (ураховуючи її велику функціональну активність) є першопричиною виникнення ракового процесу. Переважне нагромадження канцерогенів у певних частинах молочної залози (частіше на базі мастопатії) створює первинне вогнище патоморфологічних змін. У період формування ракового вузла найчастіше вже є і приховані метастази у різних тканинах (процесу притаманний системний характер). Нерідко первинна пухлина буває завбільшки з горошину і є велика кількість метастазів передусім у кісткову систему хворого. Подальше систематичне надходження в організм людини канцерогенів (брому, кадмію, діоксину, пестицидів та інших хімічних сполук) призводить до збільшення основного "депо", і зростання кількості "метастазів", появи мікрокальцинатів.
Отже, за нашими науковими даними, найрадикальніший спосіб лікування первинної пухлини і профілактики метастазів - припинення надходження канцерогенного матеріалу в організм жінки і використання різноманітних способів зменшення його концентрації.
Авторами обговорюється лікування пухлин, підкреслюється, що при медикаментозному лікуванні хворих доцільно уникати широкого призначення (на всякий випадок) полівітамінів, крапель Береш-плюс тощо, тому що вони мають у своєму складі комплекс атомів-мінералів, металів, які не завжди потрібні для хворої людини. Призначення полівітамінів та інших стимуляторів імунної системи виправдане тільки після мас-спектрометричного дослідження крові і визначення ступеня порушення її мікроелементного складу. Доцільно призначати хворому чистотіл, який стабілізує патологічний процес, мабуть, шляхом знешкодження молекул-канцерогенів.
Новий погляд на першопричину виникнення злоякісних пухлин, на тактику лікаря та поведінку хворого вимагають подальшого глибокого вивчення проблеми, конкретизації рекомендацій щодо профілактики та лікування злоякісних пухлин - найнебезпечнішої екологічної хвороби сучасності. Американські вчені передбачають, що у XXI ст. кожна третя людина (у США) помиратиме від злоякісної пухлини, тобто від дії хімічних сполук (канце-рогенів-біостимуляторів), які зумовлюють трансформацію мікроструктур клітин та їхнє швидке розмноження.

Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В., Какорина Е.П., Харченко Н.В., Грецова О.П. Основные показатели онкологической помощи населению России В 2000 г. // Рос. онкол. журнал.- 2002.- №1.- С.35-39

Показатель онкозаболеваемости в России в 2000 г. составил 309,0 на 100000 населения, что на 2,1% выше уровня 1999 г.
Показатель выявляемости злокачественных новообразований при проведении профилактических осмотров составил 9,6%, что выше уровня 1999 г. (9,2%) на 4,3%, однако существенно ниже уровня, достигнутого к началу 90-х годов (рис. 3).
Незначительно увеличился удельный вес выявленных активно злокачественных новообразований: полости рта и глотки (5,9% против 5,1% в 1999 г.), трахеи, бронхов, легкого (16,8% против 16,7%), кожи (17,2% против 16,0%), молочной железы (17,6% против 16,4%), шейки матки (23,9% против 23,2%), яичников (7,8% против 7,4%), щитовидной железы (12,1% против 9,7%). Как недопустимо низкий следует рассматривать показатель активной выявляемости новообразований трахеи, бронхов, легкого, а также новообразований визуальных локализаций.
Отмечается, что вошедшие в практику здравоохранения в предшествующие десятилетия и доказавшие свою эффективность стандартные схемы профилактических осмотров женщин с целью своевременного выявления злокачественных новообразований органов репродуктивной системы утрачены во многих регионах страны.
Недопустимо высокие показатели запущенности отмечены при диагностике новообразований визуальных локализаций.
Подчеркивается, что решать проблемы организации специализированной помощи онкологическим больным наиболее целесообразно в рамках территориальных противораковых программ путем развития материально-технической базы онкологической службы, организации профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний, внедрения современных медицинских технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований.
Актуальной задачей является развитие системы автоматизированных раковых регистров с необходимым техническим и кадровым обеспечением. Это требуется не только для повышения достоверности учета больных, создания базы для научного анализа, но и для принятия адекватных управленческих решений.

Чиссов В.И., Старинский В.В., Ковалев Б.Н., Попова А.А., Харламова Н.Н. Организационные аспекты раннего выявления злокачественных новообразований // Рос. онкол. журнал.- 2002.- №2.- С.43-45

В последнее десятилетие из-за резкого снижения профилактической работы с населением уменьшается активное выявление злокачественных новообразований. В 1999г. в России этот показатель снизился до 9,2%, а в ряде территорий составил менее 2%. Все это привело к тому, что каждый четвертый пациент выявляется в IV стадии злокачественного новообразования, а при таких визуальных локализациях, как молочная железа и шейка матки, IV стадия диагностируется у 38,8 и 39,6% больных соответственно. Следствием всех этих процессов является то, что каждый третий выявленный больной со злокачественным новообразованием умирает в течение года. Ежегодно в стране более 130 тыс. человек становятся инвалидами I-II группы вследствие заболеваемости злокачественными новообразованиями. Умирают от рака ежегодно около 300 тыс. человек.
В онкологии понятие раннего выявления заболевания подразумевает диагностику опухолевых поражений, при которых проблема эффективной терапии первичного очага успешно решается применением современных методов лечения.
Эффективность ранней диагностики рака возрастает при формировании групп риска по развитию злокачественных новообразований. При этом различают две группы заболеваний: фоновые, не являющиеся истинным предраком, но сопровождающиеся органной или системной патологией, при которой риск возникновения онкологических заболеваний в 2-2,5 раза выше, чем в общей популяции (полипы, железистая гиперплазия, хронические воспалительные процессы); предраковые заболевания - клиническая ситуация, приводящая к опасности развития рака (дисплазия, гиперплазия, узловая мастопатия, аденомы и др.).
Организация профилактических осмотров должна базироваться на возрастно-половых характеристиках обследуемого контингента, эпидемиологических и статистических данных, а также учитывать возможные затраты на эти мероприятия. Индикаторами качества профилактической работы являются: доступность, адекватность, оптимальность, преемственность и действенность, непрерывность, результативность и способность удовлетворять потребность.
Сформулированные под эгидой ВОЗ рекомендации по реализации программ периодических профилактических осмотров (скрининга) являются общепризнанными и по существу сводятся к следующим условиям:
- заболевание, которое является предметом поиска, должно быть важной проблемой здравоохранения, т. е. заболеваемость и смертность от него должны быть достаточно высокими, должно быть хорошо изучено клиническое течение заболевания, в котором предклиническая латентная фаза соответствует биологически менее агрессивному периоду эволюции опухоли, когда лечение оказывается наиболее эффективным;
- скрининговый тест должен быть простым в применении, безопасным для скринингуемого и способным выявлять заболевание в предклинической фазе;
- должны существовать все условия для уточняющей диагностики заподозренного при скрининге заболевания и применения эффективного метода терапии;
- ожидаемые выгоды программы скрининга (сокращение смертности для выявления больных) должны превышать возможное неудобство, риск или прямой ущерб для здоровой части скринингуемой популяции: - программы скрининга должны планироваться как долгосрочные программы с их полным материальным обеспечением.

Идея проведения массовых профилактических осмотров населения впервые была высказана в России еще в 1895 г. проф. В. Ф. Снегиревым: Если бы удалось убедить женщин от 30 до 50 лет подвергаться обследованию через 3-4 мес, то можно было быть убежденным, что запущенных форм рака не существовало бы, операции приносили бы наибольшую пользу и рецидивы бы стали редкостью.
Концепция развития здравоохранения России до 2005 г. предусматривает необходимость усиления профилактической работы. Чтобы служба профилактики в практическом здравоохранении эффективно функционировала, необходимо наличие структур по выявлению основных факторов риска (кабинетов доврачебного скрининга и подразделений по диагностике основных факторов риска и их коррекции с группой соответствующих специалистов и с необходимым оснащением), использование современных эффективных методов выявления, диагностики и коррекции всех основных факторов, материальной заинтересованности медицинских работников и наличие заинтересованности населения.
Важнейшей составной частью профилактической работы, а следовательно, и успехов в работе онкологов являются смотровые кабинеты. В России в настоящее время (1999 г.) функционирует около 5300 смотровых кабинетов в поликлиниках общей лечебной сети. Приказ Минздрава РФ № 270 от 12 сентября 1997 г. предусматривает проведение профилактических осмотров не только женщин, но и мужчин. Авторами предлагается материально стимулировать медицинских работников за выявленных больных с I стадией опухолевого процесса. Это было бы экономически более рентабельно, чем расходовать средства на лечение больных с запушенными формами.
Известно, что основная работа по раннему выявлению онкологических заболеваний ложится на общую лечебную сеть. Снижение запущенности в свою очередь предполагает соответствующее оснащение, подготовленность кадров, а также разнообразие форм организации этой работы. Результаты деятельности медицинских учреждений общего профиля по активному выявлению злокачественных новообразований не вполне соответствуют диагностическим возможностям современной медицины. В настоящее время в ряде регионов России начали проводить активную работу по созданию маммологических центров для раннего выявления рака молочной железы. Такие центры создаются на базе соответствующих отделений онкологических диспансеров, что, по мнению авторов, более целесообразно, чем их создание в территориальных поликлиниках. Это сокращает маршрут больного до специалиста-онколога, избавляет больного от неоправданно длительного наблюдения, повторных анализов, лечения в непрофильном стационаре.
Успех в проведении профилактической работы и ранней диагностики злокачественных новообразований зависит не только от наличия онкологической настороженности врачей общей лечебной сети, активного участия органов и учреждений здравоохранения, но и от координированных действий органов исполнительной власти всех уровней, сотрудничества с общественными, благотворительными и религиозными организациями, а также активного участия самого населения. Назрела необходимость восстановления системы информирования и повышения знаний населения об онкологических заболеваниях, их последствиях, создания и реализации единых установок по охране здоровья и повышению ответственности населения за состояние своего здоровья.

Винокуров В.Л. Закономерности метастазирования рака яичников и выбор адекватного лечения больных // Паллиативная медицина и реабилитация.- 2002.- №2-3.- С.70

Клинико-морфологические, эндокринологические и иммунологические аспекты метастазирования и рецидивирования рака яичников изучены на материалах 3317 наблюдений. Злокачественные эпителиальные опухоли яичников (1440 больных) обладают высокими потенциями к метастазированию имплантационным, лимфогенным и гематогенным путями - метастазы обнаруживаются у 78,2% первичных больных, причем отчетливо выявляются основные их локализации, т.е. определенный органотропизм диссеминации: брюшина (69,6%), большой сальник (64,7%) и диафрагма (9,2%). Интенсивность метастазирования увеличивается у женщин старше 40 лет, в постменопаузе, при поражении обоих яичников, прорастании капсулы, сращениях с окружающими органами, солидной и папиллярной формах роста опухоли.
Среди эпителиальных опухолей наибольшая частота метастазирования характерна для неклассифицируемых карцином (93,6%), а наименьшая - для муцинозных (66,3%); серозные и эндометриоидные раки занимают промежуточное положение (78,1%), причем, последние обладают меньшими потенциями к метастазированию, особенно в печень и лимфатические узлы. По мере снижения степени дифференцировки эпителиальных опухолей (323 наблюдения) фактора, наиболее точно отражающего их биологические свойства, закономерно увеличивается частота метастазов, которая составила при высокой степени 58,2%. умеренной - 76,1% и низкой - 90,8%, что отразилось на клиническом течении и отдаленных результатах лечения: 5-летняя выживаемость была равно соответственно 64,4%, 33,3% и 8,3%.
У больных эндометриоидной и серозной цистаденокарциномой с признаками гиперэстрогении частота обнаружения метастазов в 1,5 раза меньше, а эффективность адъювантной прогестинотерапии выше, чем при отсутствии указанных признаков.
Пограничным эпителиальным опухолям также свойственны потенции к метастазированию (в 20,2% случаев), причем исключительно имплантационным путем. Этот вид диссеминации становится доминирующим при раке яичников и определяет клиническое течение; возникающие лимфогенные и гематогенные метастазы существенно не влияют на прогноз заболевания.
По клинико-морфологическим признакам больные с пограничными опухолями яичников (228 наблюдений) представляют неоднородную группу. Выявленное прогностическое значение ряда факторов (возраст больных, наличие метастазов, состояние капсулы и формы роста опухоли, степени пролиферации эпителия и др.) позволяет индивидуализировать лечение больных в диапазоне консервативных операций (одностороннее удаление придатков) до комбинированного лечения (радикальная операция + химиотерапия).
По данным 532 аутопсий, метастазы рака яичников обнаруживаются в 97,0% наблюдений; основные их локализации - брюшина (93,9%), большой сальник (73,6%), лимфатические узлы (48,2%), плевра (31,5%), печень (25,4%) и диафрагма (21,5%). Изолированных лимфогенных и гематогенных метастазов не обнаружено, и значение их невелико даже в терминальный период заболевания, т.к. злокачественные потенции не успевают реализоваться вследствие стремительного прогрессирования имплантационных метастазов.

У больных раком яичников отмечаются существенные нарушения в количестве и функциональной активности Т-лимфоцитов и их основных популяций, усугубляющиеся под влиянием оперативного вмешательства и химиотерапии. Состояние ремиссии не обязательно характеризуется нормализацией иммунологических показателей, а прогрессирование процесса сопровождается глубокими изменениями клеточного иммунитета. Периодические иммунологическое обследование больных в ремиссии может способствовать своевременной диагностике рецидива заболевания.
Адъювантная химиотерапия на фоне ремиссии, направленная на "профилактику" субклинических метастазов у больных ранних стадий (la и Ib) заболевания (228 наблюдений) после окончания первичного комбинированного лечения, позволяет снизить более чем в 2 раза частоту рецидивов заболевания и увеличить 5-летнюю выживаемость больных на 21%
Выявленные закономерности метастазирования рака яичников необходимо учитывать для проведения адекватного стадирования, рационального лечения, активного диспансерного наблюдения и корректной реабилитации больных.

Новикова Е.Г., Никанорова Л.В., Пронин С.М., Трушина О.И. Гинекологические аспекты длительного применения тамоксифена в лечении распространенного рака молочной железы // Рос. онкол. журнал.- 2002.- № 2.- С.46-50

Заболеваемость и смертность женщин от гормонально-зависимых опухолей ежегодно растут. Злокачественные опухоли женской репродуктивной системы составляют 36,1%, при этом рак молочной железы, являющийся ведущей онкологической патологией, - 19,3%.
В генезе злокачественных новообразований молочной железы ключевая роль на одном из этапов канцерогенеза принадлежит эстрогенам, которые служат основной мишенью для гормональной терапии рака этой локализации. "Эндокринная погоня" за эстрогенами осуществляется на этапах их синтеза и на уровне одноименных рецепторов, связь с которыми определяет митогенные эффекты эстрогенов. Блокада продукции этих гормонов может происходить различными способами: на уровне гипофиза - агонисты гипоталамичсских гормонов, опосредованно прерывая работу гонадотропинон, угнетают функцию яичников; на уроне яичников - непосредственное воздействие на выработку эстрогенов путем хирургической или лучевой кастрации; на уровне периферических источников эстрогенов (жировая ткань, мышцы, надпочечники, печень, ткань молочной железы, опухолево-измененный эндометрий) - ингибиторы ароматазы угнетают активность фермента, катализирующего процесс непрямого синтеза эстрогенов из андростендиона.
Уменьшение количества рецепторов в опухоли достигается назначением андрогенов или прогестинов, которые нарушают регуляцию синтеза эстрогенных рецепторов (ЭР), или приемом антиэстрогенов. Конкурентная связь этих препаратов с ЭР блокирует их, предотвращает соединение с гормоном, тем самым прерывая пусковую стадию гормонального воздействия эстрадиола на малигнизированную ткань. Тактика гормонального лечения пациентки, страдающей раком молочной железы, определяется ее возрастом. В постменопаузе первая линия гормонотерапии проводится антиэстрогенами, чаще всего тамоксифеном. У менструирующих женщин назначению препарата предшествует один из видов кастрации (лучевая, хирургическая или лекарственная).
Неоспоримые преимущества длительного (5 лет) применения тамоксифена у данного контингента больных доказаны в широкомасштабных исследованиях у 30 тыс. пациенток в виде уменьшения смертности на 26% и количества инвазивных форм рака на 45%, снижения рецидивирования заболевания и частоты возникновения рака в противоположной молочной железе на 47%..
Эффект от 5-летнего применения тамоксифена сохраняется и после его отмены. Результаты анализа 55 многоцентровых исследований (37 000 больных) по адъювантной терапии тамоксифеном показывают, что такое лечение на 16% снижает прогрессирование заболевания в течение 10 лет и на 8% улучшает выживаемость больных с наличием ЭР.
Помимо прямого действия тамоксифен, подобно эстрогену, препятствует остеопорозу; у пациенток в постменопаузе уменьшается частота коронарных заболеваний, снижаются уровни лютеинизируюшего и фолликулостимулирующего гормонов в крови. У женщин с сохранённой функцией яичников он более значительно увеличивает уровень стероидных гормонов. Наряду с этим появляются пролиферативные изменения в органах женской половой системы.
По мнению авторов, интересные перспективы открываются перед препаратом нового класса антиэстрогенов - фазлодексом. Механизм его действия коренным образом отличается от действия тамоксифена и заключается в деградации стероидных рецепторов. Однако испытания препарата еще не завершились и теоретически существуют опасения повышения кардиоваскулярных болезней и уменьшения костной плотности при его приеме.
Ряду пациенток, длительно принимающим тамоксифен по поводу рака молочной железы, в качестве лечебной процедуры была проведена электрохирургическая деструкция (абляция) эндометрия. С целью предупреждения развития гиперпластических процессов 5 пациенткам абляция эндометрия проведена профилактически, в том числе до приема тамоксифена. На сегодняшний день сроки наблюдения за ними составили от 8 до 15 мес. В течение этого времени признаков возобновления болезни не выявлено. В заключение отмечено, что применение тамоксифена в адъювантной терапии рака молочной железы является обоснованным методом лечения при наличии ЭР в опухоли пациенток, а также терапией выбора у соматически отягощенных женщин в постменопаузе, поэтому вопросы "за" и "против" приема этого антиэстрогена актуальны по настоящее время.

Вінницька А.Б., Воробйова Л.І. Рак кукси шийки матки // ПАГ. - 2002. - №1.- С.116-118

Приводятся результаты лечения 109 больных раком культи шейки матки, который развился после проведения оперативного вмешательства в объеме надвлагалищной ампутации матки (НАМ). Анализируются сроки возникновения рака в оставленной культе шейки матки и причины НАМ. В первые три года после НАМ новообразование культи шейки матки было выявлено у 24 (22,0%) больных, в срок 3-10 лет - у 41 (37,6%) больных, от 11 до 20 лет - у 25 (22,9%) и свыше 20 лет - у 19 (17,5%). Из 109 больных раком культи шейки матки 32 (29,4%) подверглись хирургическому или комбинированному лечению - соответственно 21 (65,6%) и 11 (34,4%) больных, а 77 (70,6%) - получили сочетанно-лучевую терапию. Результаты 5-летней выживаемости в этой группе были ожидаемо высокими -93,5±3,4%, а безрецидивный период на протяжении 5 лет отмечен у 90,2±4,1% больных. В группе больных, которым проведена сочетанно-лучевая терапия, 5-летняя выживаемость была значительно ниже - 56,2±6,7%, а безрецидивный период в течение 60 месяцев - 41,8±5,0%. Профилактикой рака культи шейки матки должен стать пересмотр традиционных хирургических вмешательств у больных с доброкачественными опухолями матки и придатков, стандартизация предоперационного обследования больных, а также принцип выбора операции НАМ "от обратного" - четкое определение показаний к оставлению культи шейки матки, а не для ее удаления.

Лазарева Н. И. и др., Кузнецов В. В., Захарова Т. И., Нечушкина В. М. Злокачественные мезенхимальные опухоли женских половых органов // Акушерство и гинекология.- 2003.- №1.- С.7-11

Термин "саркомы женских половых органов" является собирательным и объединяет несколько групп опухолей мезенхимального, нейроэктодермального и дизэмбриогенетического происхождения. Большую часть сарком женских гениталий составляют саркомы матки (СМ).
Имеющиеся публикации основываются, как правило, на малочисленных клинических наблюдениях. Сведения о заболеваемости СМ как в России, так и во многих странах мира поступают преимущественно из крупных онкологических центров. CM составляют 2-6% всех злокачественных опухолей матки и около 1% всех онкогинекологических опухолей. Невысокая частота СМ затрудняет проведение рандомизированных исследований, поэтому многие вопросы гистогенеза и лечения этих опухолей до сих пор остаются открытыми.
К наиболее клинически значимым СМ относятся карциносаркома (КСМ) - 40%, лейомиосаркома (ЛМС) - 40% и эндометриальная стромальная саркома (ЭСС) - 15%. На долю всех других видов СМ приходится 5%.
Факторами риска СМ считают позднее наступление менархе и поздние первые роды, многократные и самопроизвольные искусственные аборты, миомы матки (лейомиома) - ЛМ Описаны радиоиндуцированные СМ, однако их доля среди всех СМ невелика. Риск развития СМ после лучевой терапии составляет 0,03-0,8%. Опухоль развивается через 1,5-30 лет (в среднем через 17 лет) после лучевой терапии. Влияние экзогенных гормонов или заместительной гормонотерапии на возникновение и дальнейший рост некоторых типов СМ также заслуживают серьезного внимания.
CM по клиническому течению, проявлению и исходу заболевания весьма неоднородны. Каждый морфологический тип имеет свои биологические особенности и характеризуется чрезвычайно разнообразным клиническим течением: от медленного, относительно благоприятного, до очень быстрого, агрессивного, с развитием гематогенных метастазов.
Имеются данные о выявлении СМ во время лечения аналогами гонадолиберина, а также после длительного (2-3 года) приема тамоксифена по поводу рака молочной железы.
Описаны также этиология, патогенез и лечение других разновидностей СМ - эндометриальных стромальных опухолей и др.. Дана их классификация (ВОЗ).
В заключении отмечено, что современные возможности изучения индивидуальных биологических особенностей опухоли на уровне генома опухолевой клетки, ее ультраструктуры, выявление целого ряда достоверных корреляций с метастатическим потенциалом новообразования, его клиническим течением позволяют уже сегодня применять эти данные для прогнозирования заболевания и оптимизации лечебной тактики. Только объединенные усилия экспериментаторов, занимающихся изучением злокачественных мезенхимальных опухолей женских гениталий, патоморфологов и клиницистов - хирургов, химиотерапевтов и специалистов лучевой терапии позволят приблизиться к решению проблемы диагностики и лечения сарком женских половых органов.

Ковальчук І. В. , Шпарик Я. В. Функції сімейного лікаря в онкологічній допомозі населенню // Лік. справа .-2002.-№7.-С.128-135

Завдання, що стоять перед сімейним лікарем (СЛ) у галузі онкології розподілені на вісім напрямів: Визначення та моніторинг факторів ризику (генетичні, промислові, паління, зловживання спиртними напоями та ін.); Скринінг ранніх форм раку; Діагностика, яка повинна грунтуватись на результатах скринінгу, періодичних оглядах та звертаннях хворих; Встановлення поширеності процесу (стадіювання); Лікування (в процесі лікування хворого важливою є психологічна підтримка хворого та його родини); Співпраця СЛ та онколога, з метою виявлення та лікування побічних дій терапії (наприклад, лейкопенія та її наслідки можуть розвинутись через 3-4 тижні після хіміотерапії); Спостереження (регулярні огляди хворих, яких можна вважати "вилікуваними" від злоякісного новоутворення, в Україні, так звана, III клінічна група для виявлення рецидивів, а також вторинних пухлин; Лікування термінальних стадій. Симптоматична терапія, зокрема протибольова, а також заходи, спрямовані на покращання якості життя хворих.

Зюков О., Губарь И. Онкологическая ситуация в Украине за период 1990-2001 гг. // Гл. врач. - 2002. - №11. - С.20-22

Выполнен анализ на основании данных "Довідника Центру медичної статистики МОЗ України, Київ, 2000, 2001"; базы данных "Ukraine. Health and Health Service Indicators", 2002.

Вінницька А.Б. Ретроспективній аналіз комбінованого лікування хворих на рак шийки матки: шляхи оптимізації лікувальних програм // Онкология. - 2002. - Т.4, №1. - С.40-41

Проаналізовано ефективність лікування (5-річна виживаність та тривалість безрецидивного періоду) 369 хворих на рак шийки матки (РШМ) залежно від стадії захворювання, ураження регіонарних лімфатичних вузлів, методів комбінованого лікування. Встановлено доцільність включення неоад'ювантної хіміопроменевої терапії (НАТ) в системи комбінованого лікування хворих на РШМ стадій Т1ABNOMO, T1BN1MO, T2NOMO, T2N1MO.
При ураженні регіонарних лімфатичних вузлів найбільш ефективним виявилось поєднання НАТ та ад'ювантного лікування.

Коханевич Е.В., Берестовой О.А., Коноплянко В.В. Лапароскопия: история, общие вопросы и принципы. Эндохирургическая тактика при генитальном эндометриозе // Вісник акушер. - гінекологів України. - 2002. - №4(19). - С.12-20

В обзоре литературы представлены основные этапы становления лапароскопической хирургической тактики в гинекологии. Представлены основные проблемные, согласно литературным данным, аспекты лапароскопического лечения генитального эндометриоза, а именно болевого синдрома, глубокого тазового эндометриоза, ассоциированного с эндометриозом бесплодия. Показана актуальность дальнейшего изучения и анализа эффективности хирургического лечения эндометриоза.

Орлов О.А. Клинические результаты специализированных маммологических профилактических осмотров организованного женского населения // Вопр. онкологии. - 2002. - №1. - С.95-99

Описана работа выездных специализированных бригад по организации профосмотров женского населения на предприятиях.
В бригаду включались: хирург-онколог, рентгенолог, врач УЗД, медсестра, рентгенолаборант, врач-цитолог. Проведено исследование доброкачественных опухолей молочной железы, изучена их распространенность в различных возрастных группах.

Попова Т.Н. Ошибки в диагностике первично-множественных синхронных злокачественных новообразований // Вопр. онкологии. - 2002. - №2. - С.227-229

Отмечено, что частота первично-множественных злокачественных новообразований в России в 1998 г. равнялась 5,1 на 100 тыс. населения. Подчеркивается, что их диагностика до настоящего времени неудовлетворительная. Допускается большое количество ошибок, опухоли диагностируются поздно, лечение начинается несвоевременно. Одна из основных причин запоздалой диагностики вторых синхронных опухолей - это низкая квалификация врачей проводимых исследование.

Полищук Л.З. , Несина И.П., Новак Е.Е. Рак яичника: генетические изменения и их связь с клиническими особенностями опухолевого процесса // Онкология. - 2002. - Т.4,№1. - С.9-14

В обзоре представлены обобщенные данные современной литературы о генетических изменениях в эпителиальных злокачественных опухолях яичника. Обсуждается связь между потерей гетерозиготности в определенных локусах хромосом, кооперацией генов, в том числе p53, BRCA1, плоидностью опухоли, числовыми и структурными аберациями хромосом, с одной стороны, и морфологией опухоли, степенью ее злокачественности, стадией опухолевого процесса, метастазированием и прогнозом, с другой стороны. Отмечена актуальность подобных исследований, их значение для оценки биологических свойств рака яичника и прогноза течения болезни.

Чиссов В.И. и др. Научно-исследовательская отраслевая программа "Разработка высокотехнологических методик профилактики, диагностики и лечения, повышающих эффективность медико-социальной реабилитации и качество жизни онкологических больных" и основные итоги ее выполнения в 2001 г. // Рос. онкол. журнал. - 2002. - №5. - С.39-42

Данная программа (рассчитана до дек. 2005 г.) включает 4-е программы: 1. Экспериментально-теоретические обоснование новых методов первичной профилактики, уточняющей диагностики, патогенетических подходов к лечению злокачественных новообразований.
2. Разработка современных принципов и методологических подходов к совершенствованию организационных форм противораковой борьбы.
3. Разработка новых методик и схем комплексного обследования больных со злокачественными опухолями с целью повышения эффективности первичной уточняющей диагностики и контроля лечения.
4. Разработка новых технологий хирургического, лучевого и лекарственного методов лечения в самостоятельном варианте, а также при комбинированном и комплексном лечении больных со злокачественными новообразованиями.
Расписаны темы научно-исследовательских работ по каждому пункту программы.

Франциянц Е.М. Влияние малых доз ионизирующего излучения на отдельные показатели антиокислительной системы защиты организма и иммунный статус больных раком шейки матки // Вопр. онкологии. - 2002. - №6. - С.731-734

В итоге исследований показано, что дозы ионизирующего излучения на уровне 10-20 Гр оказывают на организм больных умеренное стресс-воздействие, мобилизуют эндогенные антиокислительные системы и вызывают некоторую нормализацию уровней антиокислительных ферментов, увеличение содержания витаминов Е и А в иммунокомпетентных клетках крови, способствуют нормализации проницаемости и эластичности мембран форменных элементов крови. Доза 10-20 Гр оказывает также стимулирующее действие на Т-клетки с хелперноиндукторными и цитотоксическими функциями.
Представляется целесообразным учитывать указанные обстоятельства при планировании схем комплексного лечения больных местнораспространенным раком шейки матки, включающих цитостатическое и лучевое воздействия.

Підготовлено Міським науковим інформаційно-аналітичним центром медичної статистики