ЗАВДАННЯ ФУНДАЦІЇ ЛIКАР.IНФОНД

Для досягнення своєї статутної мети Фундація вирiшуватиме такi завдання:

 • участь у наданні медичної допомоги та здійсненні соціального догляду за дiтьми, позбавленими батьківської опіки, з малозабезпечених чи кризових сімей, хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання будь-якої допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
 • сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
 • сприяння забезпеченню захисту життя та здоров'я через державні програми та програми інших організацій, діючих в рамках законодавства України;
 • сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
 • сприяння практичному здійсненню регіональних та місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
 • співробітництво із засобами масової інформації з метою висвітлення процесів та проблем, що існують та проходять у суспільстві і відображають проблеми міста та регіону;
 • подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
 • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
 • розвиток наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
 • подання допомоги талановитій творчій молоді;
 • встановлення іменних стипендій для талановитої молоді;
 • підтримка культурних ініціатив міст і регіонів;
 • сприяння збереженню пам’яток історії, культури, духовного надбання міст та регіонів;
 • допомога в організації конкурсів, концертів, виставок, вернiсажiв, фестивалiв, ярмарок, аукцiонiв, випуску благодiйних грошово-речових лотерей, кошти вiд яких використовуватимуться на фiнансування цiлей Фундації;
 • об'єднання зусиль активістів правозахисного руху для здійснення діяльності, спрямованої на захист законних прав та інтересів дітей, пацієнтів, лікарів, незалежно від їх національного та соціального походження, релігійних, політичних та інших переконань;
 • розробка і висунення пропозицій щодо покращення стану справ у галузі захисту прав дітей, пацієнтів, лікарів;
 • припинення порушень прав дітей, пацієнтів, лікарів;
 • діяльність щодо сприяння приведенню законодавства України і практики його застосування в сфері охорони здоров’я, материнства, дитинства у відповідність з міжнародними стандартами з прав людини;
 • сприяння розвитку та підвищенню правової культури населення;
 • захист та сприяння у реалізації прав, свобод та законних інтересів осіб, що потребують допомоги;
 • надання консультативної допомоги на безкоштовній основі, сприяння правовій обізнаності осіб, що потребують допомоги;
 • збір та аналіз інформації щодо додержання та захисту прав людини, інформування громадськості, органів державної влади та управління про ситуацію щодо зазначеного питання;
 • надання безкоштовних юридичних консультацій громадянам щодо захисту їх прав, представництво інтересів громадян в судах, органах державної влади та управління, в тому числі сприяння та допомога в реєстрації авторських прав, реалізації та захисті прав інтелектуальної власності;
 • проведення роботи зі зверненнями громадян, надання громадянам різноманітної консультативної допомоги в різноманітних галузях суспільного життя;
 • діяльність у сфері навчання та освіти з прав людини шляхом проведення семінарів, круглих столів, шкіл, диспутів, конференцій, лекцій, бесід і інших форм навчання, а також допомога в організації вивчення основ прав людини в закладах освіти;
 • інформаційна, організаційна та матеріальна підтримка діяльності груп правозахисників і окремих активістів правозахисного руху;
 • сприяння побудові в Україні демократичної правової держави, заснованої на принципах забезпечення прав людини;
 • сприяти швидкому поширенню інформації про завдання Фундації, та про підсумки їх реалізації;
 • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
 • проведення рекламних кампанiй власних заходiв;
 • самостійне або спільно з державними органами і громадськими об’єднаннями проведення конференцій, з’їздів, семінарів, творчих вечорів та інших заходів, що не суперечать завданням та меті діяльності Фундації;
 • органiзацiя будь-яких власних заходiв, проведення яких відповідає меті створення Фундації;
 • фiнансування та спонсорська пiдтримка заходiв, що здiйснюються рiзними органiзацiями з метою, що вiдповiдає завданням Фундації;
 • фінансування програм, що сприяють захисту життя та здоров'я людей, що потребують допомоги;
 • участь у фiнансуваннi благодійних акцiй, проектiв, програм;
 • розвиток взаємозв’язків та співробітництва з благодійними фондами та іншими фундаціями i фізичними особами в Україні та за її межами, вивчення їх досвiду;
 • пропаганда ідей меценатства;
 • iншi завдання, що пов'язанi з метою дiяльностi Фундації та не суперечать чинному законодавству України.