Медичне страхування в Австрії, Фінляндії, Швеції, Італії, Ізраілі , США (Огляд, складений з фрагментів статей)

Медичне страхування в  Австрії, Фінляндії, Швеції, Італії, Ізраілі , США (Огляд, складений з фрагментів статей)

Керівництво охороною здоров'я Австрії здійснює Міністерство охорони здоров'я і охорони навколишнього середовища, в компетенцію якого входить: формування національної політики охорони здоров'я; підготовка до затвердження в парламенті законопроектів по охороні здоров'я; підготовка і удосконалення медичного персоналу; контроль за якістю медикаментів і дотримання санітарних норм і правил; технічний нагляд за службами охорони здоров'я. Системою обов'язкового соціального страхування охоплено біля 90% населення.
Планування лікарняного забезпечення на федеральному рівні відсутнє. Міністерство не користується прямою владою відносно місцевих служб охорони здоров'я, які знаходяться у веденні місцевих органів управління. Уряди земель, відповідно до Федеральної конституції, користуються вельми широкою автономією і несуть повну відповідальність за забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою. У той же час губернатор кожної землі відповідає за виконання директив Міністерства охорони здоров'я, в чому йому надає допомога Консультативна Рада по охороні здоров'я.
В рамках системи соціального страхування існує три основних види соціального захисту: власне соціальне страхування, засоби, які складаються на трьохсторонній основі з внесків застрахованих, роботодавців і бюджетного фінансування; державне соціальне забезпечення певних контингентів; соціальна допомога, що надається на рівні земельного уряду.
Питання соціального страхування, що включає страхування по хворобі, від нещасних випадків і пенсійне страхування, входять в компетенцію федерального уряду.
Фонди соціального страхування різні для робітників, службовців, працівників сільського господарства і осіб, що займаються дрібним приватним підприємництвом.
Обов'язкове соціальне страхування є автоматичною вимогою при занятті будь-якою професійною діяльністю і забезпечує охоплення страхуванням на випадок хвороби, при нещасному випадку і пенсійне забезпечення.

Згідно із законом "Про вид діяльності", застрахований не має права самостійного вибору і відразу прикріплюється до конкретного страхового фонду в залежності від роду діяльності. При зміні професії або території мешкання застрахований автоматично переходить у відповідний фонд. Страховий внесок ділиться між працівником і роботодавцем навпіл. Процентна ставка внеску визначена Законом і різна для робітників і службовців. Для службовців вона становить 6% (тобто по 3% на роботодавця і працюючого); для робітників - 8,6% (по 4,3%). Верхня межа заробітної плати, що оподатковується - 39000 шилінгів (1 долар США приблизно рівний 10 шилінгам), з 40-ої тисячі внесок вже не платиться.
Внески перераховуються роботодавцем в територіальний фонд соціального страхування, який потім здійснює платежі на пенсійне страхування і страхування від нещасного випадку.
Основоположним принципом австрійської системи охорони здоров'я є право громадян на отримання якісних медичних послуг. Державна система страхування здоров'я забезпечує медичними послугами всіх працюючих, пенсіонерів, безробітних, родичів працюючих і осіб, що знаходяться під особливою юрисдикцією (біженці), тобто практично всіх громадян. Вона включає невідкладну медичну допомогу, позалікарняну і лікарняне обслуговування, а також соціальний захист населення. Рівень надання медичної допомоги однаковий для всіх громадян, але об'єм особистих виплат різний в різних страхових організаціях.
Майже всі види позалікарняних послуг забезпечуються національною системою охорони здоров'я тим, хто її потребує без додаткової оплати. Невідкладна допомога гарантується всім особам, що знаходяться на території Австрії.
Кошти на охорону здоров'я розподіляються головним чином через фонди страхування національної системи страхування.
У 1990 р. кошти медичного страхування складалися з страхових внесків (88%), федеральних внесків (1%) і інших джерел фінансування (11%).

Позалікарняна допомога надається лікарями загальної практики, що мають контракти з системою соціального страхування. Відсоток компенсації, розраховується в кожному випадку службою соціального страхування. Ставки компенсації обумовлені угодами, що підписуються з лікарями загальної практики і приватнопрактикуючими лікарями, службою соціального страхування. У допомогу по захворюванню входять лікування (лікарська допомога, лікарське забезпечення, допоміжні кошти), догляд в медичній установі, догляд на будинку.
При придбанні ліків по рецепту застрахований платить особисто 34 шилінги за кожну упаковку, а різниця вартості сплачується фондом страхування; в договірних відносинах з фондами перебувають 9580 аптек; стаціонарна допомога виявляється населенню в лікарнях різного рівня, в залежності від якого змінюється і об'єм спеціалізованої допомоги. Існують три рівні надання стаціонарною медичної допомоги: рівень общини, землі і університетські клініки.
Лікарні общин створюються для обслуговування територій з населенням 50 -90 тис. чоловік. У них є відділення терапії, хірургії, педіатрії, гінекології і пологові відділення.
Лікарні земельного рівня створюються для територій з населенням 250 - 300 тис., а університетські клініки - 1 млн. чоловік.

Об'єм лікувально-діагностичних заходів і хірургічних втручань в стаціонарах одного рівня, як правило, однаковий. Вартість лікування не залежить від профілю відділення лікарні, але різна для кожного з рівнів. Оплата госпіталізацій здійснюється по кількості днів, проведених пацієнтом в стаціонарі. Частина цієї вартості не компенсується системою соціального страхування і виплачується самим пацієнтом.
Більшість лікарень працюють з дефіцитом бюджету, який щорічно заповнюється через фонди федерального бюджету. Більше фінансування отримують державні лікарні в порівнянні з приватними, стаціонари хірургічного профілю в порівнянні з терапевтичними і т.і.
На основі закону про створення Об'єднаного Фонду лікарень (1978 р.) Федеральний уряд і уряди земель, общини і установа соціального страхування направляють в Фонд кошти для надання лікарням субсидій, призначених на покриття оперативних і додаткових витрат.
У Об'єднаному Фонді зосереджено до 15% коштів, необхідних для надання лікарняної допомоги населенню країни. Ці кошти використовуються для розвитку стаціонарів тих територій, де їх недостатньо, для придбання діагностичного обладнання і надання медичної допомоги людям похилого віку.

Крім того, за рахунок цих коштів частково фінансується програма Федерального міністерства охорони здоров'я по створенню спеціальних відділень, або розділенню стаціонарів для лікування хворих з гострими і хронічними захворюваннями.
Добровільне соціальне страхування, як і обов'язкове, включає в себе страхування на випадок хвороби, від нещасних випадків, пенсійне страхування. Крім цього здійснюється страхування батьків для отримання тривалої відпустки по вихованню дитини до 4-літнього віку.
Існують три основних варіанти добровільного медичного страхування. Перший і найбільш вичерпний - повне покриття всіх лікарняних витрат. Такий варіант страхування мають 14% населення. Другий варіант полягає в оплаті лікарняних послуг по днях госпіталізації. Такий тип страхування у 22,8% австрійців.
Позалікарняне обслуговування в плани добровільного страхування практично не включається, і цим типом страхування користуються тільки 1,2% мешканців.
При добровільному страхуванні внески сплачуються з особистих прибутків. Добровільне страхування надає пацієнту право вибору лікарні для лікування і покриває медичні витрати на невідкладну допомогу і стаціонарне лікування гострих і хронічних захворювань. Компенсації витрат добровільного страхування складають третину загальних витрат на охорону здоров'я.
Загальні витрати на охорону здоров'я в Австрії становили 8,2% від валового національного продукту. ВНП в $ США на душу становить 28110. На надання медичної допомоги одній людині витрачається 1124 долари.

За останні 20 років в країні істотно збільшилося число лікарів. Лікарі загальної практики становили 32%, лікарі-фахівці - 45% і стажисти - 23%. Забезпеченість лікарняними ліжками становить 10,7 на 1000 чоловік, а середня тривалість перебування в лікарні - 12,9 діб. Конституція Фінляндії не містить законоположень про здоров'я, однак вважається, що суспільство зобов'язано піклуватися про організацію належного медичного обслуговування.
Законом "Про народну охорону здоров'я" (1972 р.) визначений основний напрям політики охорони здоров'я - розвиток позалікарняної лікувально-профілактичної допомоги, а також досягнення рівності населення в регіональному і соціальному розрізі відносно розподілу ресурсів. Законом введений порядок обов'язкового планування на місцях і розподілу державної частки участі у витратах на організацію медичного обслуговування. Державні ресурси цілеспрямовано концентруються для вирішення пріоритетних задач.
За організацію медичного обслуговування відповідають в основному комуни. Вони неоднакові по величині території і чисельності населення (але обов'язки у них одні й ті ж). Законом ним дано право самостійно (або на кооперативній основі) створювати об'єднання медичного обслуговування населення (центри здоров'я) на базі існуючих установ охорони здоров'я, таких як жіночі і дитячі консультації, лікарські пункти, клінічні лабораторії, місцеві лікарні і диспансери і т.п., з необхідною доукомплектацією. Діяльність такого центра регламентується затвердженим річним планом комуни. Центри здоров'я з амбулаторіями утримуються за рахунок коштів, що збираються у вигляді місцевих податків. Частка коштів фонду обов'язкового страхування на випадок хвороби рівна 12%, тобто частка суспільного сектора фінансування охорони здоров'я становить 77%.

У 1960 р. в Фінляндії ухвалений Закон про загальне обов'язкове страхування на випадок хвороби. Страхові внески роботодавців і кошти громадян, а також комун разом з державними бюджетними асигнуваннями утворюють фонд соціального страхування. Обов'язковим страхуванням на випадок хвороби охоплене все населення країни. Страхуванням забезпечуються кошти для існування людини під час хвороби і компенсуються витрати на ліки і послуги приватнопрактикуючого лікаря. Доповнює систему суспільної охорони здоров'я Фінляндії приватний сектор надання медичної допомоги. Передусім це амбулаторно-поліклінічне обслуговування, особливо спеціалізоване.
Надання долікарняної допомоги дорослому населенню також в основному забезпечують приватнопрактикуючі лікарі. Крім того, в рамках діяльності служби обов'язкової гігієни праці великі підприємства часто створюють свої власні медпункти з обслуговуванням працівників в об'ємі більшому, ніж передбачено законом. Соціальне страхування відшкодовує підприємствам 50% витрат на утримання медпункту. Частина витрат на обслуговування в приватнопрактикуючому секторі (35% ) теж відшкодовується пацієнту соціальним страхуванням.
Витрати на охорону здоров'я в Швеції покриваються з суспільних фондів приблизно на 90%. Приватні фонди беруть незначну участь в фінансуванні охорони здоров'я країни. У 1982 р. вони покривали 9% витрат на охорону здоров'я населення, до 1990 р. частка їх участі зросла приблизно до 12%

Приватна практика в Швеції ніколи не заборонялася, але попит на неї був невеликий і відмічався тільки серед найбільш забезпечених жителів великих міст.
Лікарняне обслуговування, яке в Швеції розвинене найбільш широко, повністю безкоштовне для населення. Плата стягується лише за деякі види амбулаторного обслуговування, але вона завжди була невелика, що практично зняло будь-які фінансові обмеження доступу до медичних служб.
У 1955 р. в Швеції була почата програма медичного страхування, яка до 1962 р. охопила все населення. Суспільні фонди керуються страховими органами, які відшкодовують витрати пацієнтів на відвідування лікарів, в тому числі і приватних, на 75%, і будують свої відносини з медичними установами і фахівцями на контрактній основі.
Шведська система охорони здоров'я в значній мірі децентралізована. На вищому урядовому рівні Міністерством охорони здоров'я і соціального забезпечення визначаються стратегія і загальне планування розвитку охорони здоров'я, а Національна рада охорони здоров'я і добробуту визначає і контролює роботу служб охорони здоров'я в масштабах всієї країни.
На місцях кожна рада округу забезпечує медико-санітарне обслуговування всіх, хто проживає на території даного округу. Вона є власником всіх державних медичних установ округу і всіх фінансових коштів, які розподіляє між ними.

Кошти, що знаходяться в розпорядженні ради округу, складаються приблизно на 70% з податкових надходжень і на 20% з державних субсидій, та інших надходжень (плата пацієнтів за послуги, відшкодування витрат від муніципалітету на пацієнтів, які повинні залишатися в лікарнях після лікування, прибуток від нерухомого майна). Відсоток податку, що стягується визначається радою округу (хоч парламентські рішення 1991-1993 рр. перешкоджають його завищенню). Податкові збори залежать багато в чому від зарплати і зайнятості населення, а отже, від загального економічного становища в країні.
З кінця 80-х - початку 90-х років погіршилося фінансове положення в усіх радах округів при зростанні потреби і витрат на охорону здоров'я, тому знадобилися додаткові асигнування з боку уряду, щоб дещо пом'якшити положення.
Назріла необхідність реформ у сфері фінансування і організації медичного обслуговування. Провели експерімент і змінили систему оплати праці медичного персоналу, поставивши її в залежність від числа і якості наданих населенню послуг; надали хворим право вибору лікаря, прийняли ряд заходів з метою зміцнення первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і посилення її ролі в охороні здоров'я населення.
Оскільки охорона здоров'я Швеції по міжнародних стандартах оцінюється досить високо, задачею реформи є створення найкращих можливостей для використання і розвитку ресурсів, які є. Для аналізу і оцінки були відібрані 3 моделі, що відповідають двом керівним принципам: принципу рівності, що розуміється як рівний доступ до служб охорони здоров'я, і принципу використання суспільних фондів як основного джерела фінансування.
Роком початку реформи охорони здоров'я в Італії прийнято вважати 1978 р., коли була утворена Національна служба охорони здоров'я (НСОЗ), введено в дію базовий закон і прийнято ряд інших нормативних актів. Створенням НСОЗ продовжився процес децентралізації, розпочатий передачею управління лікарняним сервісом і службами охорони здоров'я регіональній владі.
Управління НСОЗ здійснюється на трьох рівнях: національному, регіональному і місцевому. На відміну від британської НСОЗ, де регіональні і місцеві власті діють в рамках єдиної системи, італійська НСОЗ встановлює різну фінансову і управлінську відповідальність різних рівнів влади. На національному рівні (парламент, уряд- в особі міністра охорони здоров'я і Національна рада з охорони здоров'я) координується децентралізована діяльність закладів охорони здоров'я, розробляється Національний план охорони здоров'я як інструмент централізованого регулювання НСОЗ. Міністерство фінансів, в свою чергу, надає річний бюджет по охороні здоров'я в парламент як частину генерального бюджету.

Власті на регіональному рівні відповідають за розробку структури забезпечення відповідного сервісу на підвідомчій території. Вони намічають регіональний план охорони здоров'я і оцінюють дієздатність місцевого сервісу.
Місцевий рівень - оперативна частина системи. Вона знаходиться під контролем муніципалітетів, які реалізовують програми по охороні здоров'я.
Для оплати медичних послуг НСОЗ використовує систему, яка фактично є комбінацією двох моделей: державного договору і інтегральної моделі. Державні продавці медичних послуг відділені від незалежних продавців. Багато з них (наприклад, дома сестринського догляду) діють на основі угод з місцевими радами по охороні здоров'я і приватним сектором. Однак фінансування і забезпечення цих служб тільки державне.

Служби, що фінансуються державою, забезпечують профілактику, лікарняне обслуговування (стаціонарні і амбулаторні державні клініки), сестринський догляд, швидку медичну допомогу, відвідування пацієнтів вдома по виклику і місцеві служби охорони здоров'я.
Незалежні продавці медичних послуг - це незалежні фармацевти, лікарі загальної практики (ЛЗП, лікарні, будинки сестринського догляду і фахівці, які працюють на основі угод з НСОЗ.
Фінансування їх також державне. Незалежні продавці також включають тих, хто забезпечує приватні медичні послуги в державних структурах (деякі державні лікарні мають платні ліжка).

На початку 90-х рр. 53% державних витрат на охорону здоров'я фінансувалося за рахунок загального державного бюджету, а 47%, що залишилися за рахунок податків на заробіток державних службовців. Внески, зібрані із заробітної плати і заробітків (трудящих і роботодавців), становлять майже 87% від всіх внесків на охорону здоров'я; внески від фермерів, ремісників і власників дрібних магазинів становлять 13%.
Існує нерівність між ставкою оподаткування для державних службовців (декларований прибуток) і ставкою для для тих, хто займається приватною практикою. Більш того, ухилення від сплати податків останніх веде до ухилення від медичних внесків.
В Італії населення реєструється через НСОЗ у лікаря загальної практики або у педіатрів, якщо пацієнт не досяг 6 років (для дітей 6 - 12 років батьки можуть вибрати як лікаря загальної практики, так і педіатра). У великих містах пацієнт може вибирати реєстрацію в будь-який медичний заклад свого муніципалітету або по місцю проживання. Право вибору лікаря зберігається, навіть якщо пацієнт переїжджає в інший муніципалітет. У той же час відносини між ним і лікарем можуть бути припинені в будь-який момент, якщо розглядаються як незадовільні однією з сторін. Пацієнт також може проконсультуватися у будь-якого лікаря загальної практики в будь-якій місцевості, але за встановлену плату з подальшим відшкодуванням витрат МСОЗ. На відміну від британців пацієнт в Італії має можливість звернутися в лікарню, без дозволу лікаря загальної практики.
Для Італії, характерні ті ж проблеми, з якими стикаються інші європейські країни в сфері охорони здоров'я населення: забезпечення якості послуг і доступність їх вартості; старіння населення, а, отже, збільшення частки соціальних служб в охороні здоров'я; зростання цін на медичне обладнання і медикаменти. Чітко простежується і основна загальноєвропейська тенденція - посилення ролі держави в справі охорони здоров'я своїх громадян.

Державна лікарняна і приватна лікарняна допомога за контрактом становлять практично 54% від державних витрат на охорону здоров'я. Державні лікарні підкоряються МСОЗ. Лікарі, які обслуговують ці лікарні, отримують заробітну плату і можуть працювати на повну ставку або частину ставки. Їм дозволено також лікувати пацієнтів приватним способом поза лікарнею.
Витрати на приватний сектор становлять 22,3% від всіх витрат на охорону здоров'я. За даними останнього опиту тільки приватними медичними послугами користуються 33% громадян Італії з високим прибутком і 1 % - з середнім прибутком; 44% громадян - з високим прибутком і 31% - з середнім прибутком користуються послугами як приватної, так і державної медицини; італійці з низьким прибутком ніколи не звертаються в приватні медичні служби.
Соціальні служби надають тривалу допомогу поза лікарнею. Персональні соціальні служби - не дуже поширене явище, і тільки 2 людини з 1000 можуть отримувати допомогу вдома. Частина вартості подібних послуг оплачується пацієнтам відповідно їх прибуткам через соціальні служби. Існує також приватна резидент-допомога, оплачувана безпосередньо пацієнтом.

Керівними органами системи охорони здоров'я Ізраїлю є Міністерство охорони здоров'я і Фонд страхування на випадок хвороби для працюючих, який знаходиться у веденні Федерації праці.
Міністерство охорони здоров'я несе відповідальність за розробку національної політики в сфері охорони здоров'я; здійснює керівництво службами охорони здоров'я країни; фінансує деякі служби довготривалого догляду в стаціонарі; в його веденні знаходиться майже половина лікарняних ліжок країни для пацієнтів з гострими захворюваннями. Воно також грає важливу роль в управлінні іншими організаціями в системі охорони здоров'я.
Фонд страхування по хворобі для працюючих (ФСПХ) є головним постачальником і страхувальником основних медичних послуг. Приблизно 70% населення Ізраїлю застраховані і отримують медичну допомогу в рамках ФСПХ, якому також належить приблизно 1/3 лікарняних ліжок для пацієнтів з гострими захворюваннями.

Особлива роль ФСПХ в системі охорони здоров'я Ізраїлю пояснюється масштабами його діяльності і міцною орієнтацією на соціальне забезпечення: цей фонд взяв на себе зобов'язання надавати медичну допомогу всім, хто в ній має потребу, а не тільки тим членам, які можуть внести свій внесок. Три більш дрібних фонди страхування на випадок хвороби забезпечують страхування іншим 25% населення, але 4 - 5% населення не застраховані.
Основний набір медичних послуг фондів страхування на випадок хвороби забезпечує широкий обсяг страхуванням в сфері первинної допомоги, послуг фахівців, госпіталізації і ліків. Всі послуги, які не були спеціально виключені, входять в перелік основних послуг, що охоплюються страхуванням. Стоматологічна допомога, довготривале лікування в стаціонарі і профілактичні служби виключені з переліку послуг, що охоплюються страхуванням.
При фінансуванні медичної допомоги для своїх членів фонди страхування на випадок хвороби використовують підхід, орієнтований на соціальне страхування: населення сплачує страхові внески в залежності від прибутку, роботодавці також роблять страхові внески в залежності від прибутку від імені своїх службовців. Чинне законодавство передбачає, що тільки 4 існуючих фонди страхування на випадок хвороби мають право отримувати внески роботодавців в залежності від прибутку. Це обмеження фактично звело до нуля інтереси комерційних страхувальників по охоплюванню страхуванням ряду послуг, аналогічних тим, які забезпечуються фондами страхування на випадок хвороби. Майже половина всіх витрат на медичну допомогу фінансується безпосередньо споживачами: 31% складають особисті платежі споживачів і 18% поступають за рахунок виплат страхових внесків до фондів страхування по хворобі. Внески роботодавців, які надходять в Національний інститут страхування і потім перерозподіляються зворотно в фонди страхування по хворобі у відповідності зі стандартом, що відображає вік і розмір сім'ї застрахованих, становлять 30%. Цей стандарт лише мінімально враховує рівень прибутків членів фонду.

Крім охоплення страхуванням основних медичних послуг, кожний з 4 фондів страхування по хворобі забезпечує також обов'язкове додаткове медичне страхування. Комерційне медичне страхування на окремі види послуг забезпечується приватними страховими компаніями. Обидва типи страхових полісів призначені для надання послуг, не включених в набір послуг в рамках фонду страхування на випадок хвороби.
У рамках обов'язкового додаткового страхування, що забезпечується фондами страхування на випадок хвороби, населенню покриваються витрати за такі види медичних послуг, які можуть бути отримані тільки за кордоном (наприклад, пересадка серця, легень, нирок, унікальні хірургічні операції по рятуванню життя, спеціалізовані процедури, тобто послуги, що звичайно виключаються із загального переліку).
Для більш своєчасного надання допомоги пакети обов'язкового додаткового страхування також оплачують послуги, що надаються в приватних медичних установах, і в деяких випадках дозволяють населенню вибирати собі фахівця. Більшість фондів страхування на випадок хвороби містять окремий фонд для фінансування послуг, що покриваються за рахунок додаткового страхування, який часто використовується комерційними страхувальниками.
Більшість полісів комерційного медичного страхування оплачують допомогу, пов'язану з якимось певним захворюванням, і відшкодовують витрати, пов'язані з хірургічним втручанням по своєму вибору, отриманням допомоги в приватній лікарні, стоматологічною допомогою або довготривалим доглядом (сестринський і індивідуальний догляд).
Згідно з Законом про національне медичне страхування і централізацію фінансування на урядовому рівні кошти перерозподіляються в регіональні фонди страхування по хворобі (Організація по підтримці здоров'я - ОПЗ) на основі виплат на одну особу.
Зараз реформи в Ізраїлі призначені надати допомогу споживачам медичних послуг за допомогою запобігання подальшому зростанню числа незастрахованих осіб; забезпечити гарантії прав громадян на отримання основних медичних послуг; ослабити зв'язок між можливістю заплатити за медичну допомогу і видами допомоги, яку фактично отримує населення; забезпечити незалежність споживачів медичних послуг; підвищити відповідальність постачальників послуг; зміцнити позиції окремих груп споживачів; встановити контроль за витратами за допомогою надання уряду відповідних повноважень. Прийняття закону про фінансування на одну особу в Ізраїлі сприяє тому, що фонди страхування забезпечують повне охоплення медичним страхуванням по хворобі, покупцям медичних послуг - свободу вибору серед конкуруючих установ лікарняної допомоги і фондів страхування.
В основі реформ фінансування охорони здоров'я Ізраїлю лежить принцип, згідно з яким за допомогою централізації фінансової системи і децентралізації в наданні медичних послуг буде створена більш ефективна, загальнодоступна і справедлива система охорони здоров'я.
Закон гарантує права громадян на страхування для отримання основних медичних послуг, і, оскільки права споживачів на медичну допомогу будуть закодовані, позиція окремих споживачів також буде зміцнена, і пацієнт буде мати юридичну основу для захисту "прав на своє здоров'я".
Передбачається, що загальна сума коштів, що надходять в систему охорони здоров'я, повинна збільшитися, оскільки буде усунена фінансова залежність від "загального податку" ФСПХ. Всі грошові кошти, що надходять в фонд уряду, будуть резервуватися виключно для охорони здоров'я. Досвід різних країн свідчить про те, що системи охорони здоров'я з централізованими структурами фінансування традиційно домагалися більших успіхів в забороні витрат, ніж системи з децентралізованою системою фінансування. Частково це пояснюється тим, що фрагментарна система, що використовує різні джерела фінансування, гірше справляється з могутньою організованою силою лікарів і стримує їх попит на більш високу зарплату. Інша причина полягає в тому, що, отримуючи виплати на кожного мешканця, фонди страхування по хворобі мають фінансову зацікавленість забезпечувати медичну допомогу ефективно і по мінімальній вартості.

Прикладом переважно платного фінансування медичної допомоги, з коштів громадян, є США, де біля 90 % американців користуються послугами приватних страхових компаній, витрачаючи на внески більше за 10 % сімейних прибутків. На думку фахівців, економіка медичного обслуговування в США - це парадоксальне з'єднання надмірностей і недоліків.
Прихильність до ринку і приватного медичного страхування на контрактній основі, орієнтація медичної допомоги на оптимальний об'єм при мінімальних витратах пов'язана з наявністю в країні переважно "имігрантського" населення, з його роз'єднанням, корпоративністю профспілок. Активізація суспільної діяльності в США в 1983 р. призвела до створення ряду національних програм: медичної допомоги біднякам "Медікейд" і немолодим особам - "Медікер".

Поделиться:
Оценка
- 4 из 5 возможных (2 отзывов)