Список ВИШів-учасників проекту "Розумним бути модно" (доповнюється)

Список ВИШів-учасників проекту "Розумним бути модно" (доповнюється)

Конкурс завершено!

Вітаємо переможців всеукраїнського конкурсу «Розумним Бути Модно»!

Ними стали:

1 місце посів Діденко Олексій Павлович, студент Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Есе на тему: «Вступ до ЄС через розвиток економіки та зміни в державному управлінні» набрало найбільше – 148 балів. Вітаємо переможця!

2 місце посіла Вахліс Інна Володимирівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Есе на тему: «Громадянське суспільство в Україні: проблеми побудови та шляхи їх вирішення» набрало 142 бали. Вітаємо переможницю!

3 місце посіла Устенко Тамара Андріївна, студентка Київського національного університету технологій та дизайну. Есе на тему: «Впровадження методів «циркулярної економіки» в текстильній промисловості України як важливий напрямок економіки країни на шляху до інтеграції в ЄС». Робота отримала 138 балів. Вітаємо!

Детальніше можна ознайомитися: //openmedia.com.ua/results

***

Конкурс "Розумним Бути Модно" на отримання грантів на навчання в ЗВО в рамках програми соціальної мотивації сучасної молоді. Участь у змаганні пропонується брати на добровільній основі – за бажанням.

Open Media Group пропонує можливість отримання грошового гранту на навчання в Закладах Вищої Освіти. Відповідно до умов проекту до участі у конкурсі запрошуються студенти всіх курсів та абітурієнти. За формою навчання це можуть бути здобувачі вищої освіти денної або заочної форми навчання державного замовлення та контрактної основи.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні та природничі дисципліни.

Список ВИШів, абітурієнти та студенти яких можуть брати участь у конкурсі (доповнюється):

КИЇВ

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» 
Київський національний торговельно-економічний університет (КНТЕУ) 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Міжнародний університет фінансів 
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 
Університет митної справи та фінансів Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київський університет права Національної Академії Наук України (КУП НАНУ) 
Національна академія статистики, обліку та аудиту (ДАСОА)
КНЕУ Факультет мiжнародної економiки i менеджменту 
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Київський національний університет будівництва i архітектури 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЛЬВІВ

Львівський навчально–науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Ґжицького 
Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ) 
Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП) 
Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 
Львівський інститут економіки і туризму (ЛІЕТ) 
Львівський державний університет внутрішніх справ

ХАРКІВ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
Харківська державна академія культури (ХДАК) 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет 
Харківський національний медичний університет (ХНМУ) 
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут"
Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) 
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 
Харківський національний університет радіоелектроніки 
ХНУРЕ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
Харківський інститут фінансів 
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА)
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ)

ДНІПРО та ДОНЕЦЬК

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ) 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ)
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ДРІДУ НАДУ)
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ) 
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 
Донецький державний університет управління 
Донецький національний технічний університет 
Донбаський державний педагогічний університет 
Національна металургійна академія України (НметАУ)
Університет митної справи та фінансів
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ
Український державний хіміко-технологічний університет ДВНЗ

ОДЕСА

Національний університет "Одеська юридична академія" 
Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА) 
Одеський державний аграрний університет (ОДАУ) 
Одеський національний економічний університет 
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Одеський національний морський університет

ІНШІ МІСТА

Луганський національний аграрний університет​
Черкаське музичне училище ім. С.С. Гулака-Артемовського
Національний університет кораблебудування ім. Макарова
Державний університет «Житомирська політехніка» 
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП)
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Тернопільський національний технічний універсистет імені Івана ПулюяБілоцерківський національний аграрний університет (БНАУ)
Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)
Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (КПНУ)
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Полтавська державна аграрна академія (ПДАА)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (ПДПУ)
Рівненський державний гуманітарний університет (РДГУ)
Сумський державний університет (СумДУ)
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) 
Криворізький національний університет 
Центральноукраїнський національний технічний університет 
Маріупольський державний університет 
Запорізький національний університет (ЗНУ) 
Ужгородський національний університет (УжНУ) 
Уманський національний університет садівництва (УНУС) 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) 
Подільський державний аграрно-технічний університет
Чернігівський національний технологічний університет 
Східноукраїнський національний університет імені В. І. Даля (СНУ ім. Даля) 
Приазовський державний технічний університет 
Бердянський державний педагогічний університет 
Луцький національний технічний університет (Луцький НТУ) 
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 
Рівненська медична академія 
Криворізький економічний інститут 
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (НПУ) Херсонський державний університет (ХДУ) 
Первомайський політехнічний інститут національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (ППІ НУК) 
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (ТНПУ) 
Таврійський державний агротехнологічний університет 
Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) 
Хмельницький національний університет 
Дрогобицький державний педагогічний університетм імені Івана Франка
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (ПНУ) 
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Ніжинський агротехнічний інститут" 
Тернопільський національний економічний університет 
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" СДУ
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Херсонський національний технічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут
Національний університет «Острозька академія»
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ)
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (МНУ імені В. О. Сухомлинського)
Мукачівський державний університет

Поделиться:
Оценка
- 4.5 из 5 возможных (2 отзывов)