ГП "Экспериментальный завод медицинских препаратов Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины" GP "Pilot plant medicines Institute of Bioorganic chemistry and petrochemistry of NAS of Ukraine"

ГП "Экспериментальный завод медицинских препаратов Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины"
Киев, ул. Оросительная, 15а
+380 (44) 566-99-68

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України
створений у 1987 році. Він поєднує учених різних спеціальностей, що присвятили себе дослідженням в областях біоорганічної хімії, органічної хімії та нафтохімії.

Головну увагу в діяльності Інституту зосереджено на розвитку трьох основних напрямків:

синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв'язку між структурою і активністю;
хімічні моделі біологічних процесів, синтез і вивчення біологічних властивостей нових регуляторів для застосування в медицині і сільському господарстві;
розробка наукових основ і технологій одержання практично важливих продуктів і матеріалів з вуглеводневої сировини.

Крім того, значне мiсце в роботi Iнституту займають дослiдження, спрямованi на вивчення i розв'язання ряду гострих екологiчних проблем, зокрема:

розробку способiв лiквiдацiї наслiдкiв техногенного впливу на грунт, воду i повiтря;
очистку стiчних вод промислових пiдприємств та сміттєзвалищ;
розробку способiв утилiзацiї вiдходiв, зокрема, деяких хiмiчних речовин та полімерних матеріалів.

Результати фундаментальних досліджень вчених Інституту лежать в основі нових технічних рішень, в основі створення нових матеріалів і речовин. Багато досліджень є міждисциплінарними, такими, що потребують широких знань. У нашому Інституті працюють відомі авторитетні учені і талановиті молоді дослідники, поєднуються досвід і смілива фантазія, експеримент і теорія. Про плідні результати робіт вчених Інституту свідчать статті у вітчизняних і міжнародних журналах, монографії, патенти.

Наукова бібліотека Інституту налічує понад 70 тис. томів, з 1995 р. видається науковий збірник "Каталіз та нафтохімія".

Структура Інституту включає 15 наукових відділів і 5 лабораторій. В установі станом на 01.01.2015 р. працює 285 співробітників, з них 182 наукових працівників, у тому числі 15 докторів наук, 97 кандидатів наук. В структуру Iнституту входить Експериментальний завод медичних препаратiв, який має статус юридичної особи.

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями "Біоорганічна хімія" (хімічні та біологічні науки), "Нафтохімія та вуглехімія", функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка здійснює атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації і приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук за спеціальностями 02.00.10 - біоорганічна хімія (хімічні та біологічні науки) та 02.00.13 - нафтохімія та вуглехімія.

Ми активно співробітничаємо з вищою школою, багатьма науковими організаціями країни і промисловими підприємствами. При Iнститутi працюють 4 підрозділи, створенi спільно з установами Міністерства освіти та науки України:

лабораторiя гетероциклiчних металокомплексних сполук (спiльна з Нiжинським університетом ім. М. Гоголя),
навчально-науковий комплекс (спільний з хіміко-технологічним факультетом Національного технічного університету "КПІ"),
філія кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету,
філія кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології НТУ "КПІ".

Основним завданням спільних підрозділів є залучення студентів і магістрантів до наукової роботи, підготовка наукової зміни.
 

Производители